Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen

[Regeling materieel uitgewerkt per 17-03-2002.]
Geldend van 17-03-1999 t/m heden

Besluit van 23 februari 1999, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 oktober 1998, nr. GZB/VVB/985007, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 4, eerste lid, en artikel 8, onder a, van de Warenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 17 december 1998, no. W13.98.0493);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 februari 1999 met nummer GZB/VVB/99543, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

[Red: Wijzigt het Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen.]

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het geplaatst wordt, met dien verstande dat brood met een gehalte aan kaliumjodide tussen 55 en 65 mg per kg keukenzout nog verhandeld mag worden tot twaalf maanden na de inwerkingtreding van dit besluit.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 februari 1999

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de zestiende maart 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina