Regeling verbod diermelen in diervoeders

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 18-10-2004 t/m 31-12-2004

Regeling verbod diermelen in diervoeders

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op beschikking 94/381/EG van de Commissie van 27 juni 1994 betreffende bepaalde beschermende maatregelen ten aanzien van boviene spongiforme encefalopathie en het vervoederen van van zoogdieren afkomstig eiwit (PbEG L 172) alsmede op de artikelen 19 en 23 van de Landbouwwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder

dierlijke eiwitten:

eiwitten van dierlijke oorsprong, met uitzondering van

- gelatine, afkomstig van andere dieren dan herkauwers als omhulsel voor toevoegingsmiddelen in de zin van Richtlijn 70/524/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 23 november 1970 betreffende toevoegingsmiddelen in de veevoeding (PbEG L 270);

- melk en zuivelproducten;

- eieren en eiproducten;

diervoeders:

producten van plantaardige of dierlijke oorsprong in natuurlijke staat, vers of verduurzaamd, de afgeleide producten van hun industriële verwerking, alsmede organische en anorganische stoffen, al dan niet in de vorm van een mengsel, met of zonder toevoegingsmiddelen en bestemd voor dierlijke voeding langs orale weg;

productielijn:

gehele traject van inname van grondstoffen voor diervoeder, opslag van grondstoffen voor diervoeder, intern transport, weeg- en doseerinrichting, maal- en menglijn, pers, koeling, standaardisering, pelletering, opslag en belading van het vervaardigde diervoeder.

Artikel 3a

[Vervallen per 01-01-2005]

  • 1 De producent en handelaar van diervoeders of van grondstoffen voor diervoeders houdt een dagelijkse administratie bij van aard en hoeveelheid van ontvangen, geproduceerde en afgeleverde diervoeders en grondstoffen voor diervoeders, van de vereiste gezondheidscertificaten en van het productieproces.

  • 2 De eigenaar, houder of hoeder van dieren, die gefokt, gemest of gehouden worden voor producten, bestemd voor humane consumptie, houdt een administratie bij van ontvangstdocumenten en facturen van de ontvangen diervoeders of grondstoffen voor diervoeders.

  • 3 De administraties, bedoeld in het eerst en tweede lid, worden tenminste zeven jaren bewaard.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verbod diermelen in diervoeders.

Deze regeling wordt met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina