Regeling verhaal scheidingskosten destructiemateriaal

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 27-02-1999 t/m 31-12-2007

Regeling verhaal scheidingskosten destructiemateriaal

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 7 van de Destructiewet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

Destructiewet;

b. ander materiaal:

ander materiaal als bedoeld in artikel 4, derde lid, van de wet.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

  • 1 Indien destructiemateriaal is verpakt of, in strijd met artikel 4, derde lid, van de wet, is vermengd met ander materiaal, zodanig dat dat destructiemateriaal niet zonder aanmerkelijke extra kosten is te verwerken, dan kan de ondernemer deze aanmerkelijke extra kosten verhalen op degene van wie dat destructiemateriaal afkomstig is.

  • 2 Onder kosten als bedoeld in het eerste lid worden uitsluitend verstaan:

    • a. aantoonbare werkelijke kosten van arbeidsloon voor het aanbrengen van de scheiding tussen destructiemateriaal en ander materiaal, dan wel verpakkingsmateriaal;

    • b. aantoonbare werkelijke kosten van afvoer en verwerking van ander materiaal, dan wel verpakkingsmateriaal;

    • c. aantoonbare werkelijke kosten van reiniging en exploitatie van bedrijfsruimte, die gebruikt wordt voor de scheiding, genoemd onder a, of de afvoer en verwerking, genoemd onder b;

    • d. aantoonbare werkelijke verwerkingskosten, indien blijkt dat het onmogelijk is een fysieke scheiding aan te brengen tussen het destructiemateriaal en het andere materiaal en de verwerking van de twee materialen tezamen een aantoonbare negatieve opbrengst heeft.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verhaal scheidingskosten destructiemateriaal.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minster

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina