Instellingsbesluit Overlegplatform Bouwregelgeving

Geldend van 27-04-2002 t/m heden

Instellingsbesluit Overlegplatform Bouwregelgeving

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Besluit:

Artikel 1

Er is een tijdelijk Overlegplatform Bouwregelgeving, dat ten doel heeft:

 • a. het uitwisselen van informatie over nationale en internationale ontwikkelingen op het terrein van bouwvoorschriften;

 • b. het doen van aanbevelingen met betrekking tot de nadere invulling van het Bouwbesluit, en

 • c. het doen van aanbevelingen met betrekking tot de resultaten van onderzoeken die zijn uitgevoerd in het kader van de evaluatie van het bij of krachtens de Woningwet bepaalde.

Artikel 2

 • 1 Het overlegplatform wordt ingesteld voor vier jaar, behoudens eerdere intrekking van dit besluit.

 • 2 Op het tijdstip waarop de doelstellingen, bedoeld in artikel 1, onderdelen b en c, kunnen worden geacht te zijn afgerond, stelt het overlegplatform ter afronding van zijn werkzaamheden een verslag op omtrent zijn functioneren. Het verslag wordt toegezonden aan de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Artikel 3

 • 1 Het overlegplatform bestaat uit een voorzitter en vertegenwoordigers op bestuurlijk niveau van organisaties en instanties die bij de bouw zijn betrokken.

 • 2 Voorzitter van het overlegplatform is de heer mr. H.M.C.M. van Oorschot (burgemeester van de gemeente Delft).

 • 3 Elke organisatie of instantie, die, al dan niet als agendalid, in het overlegplatform is vertegenwoordigd, wijst op uitnodiging van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer tenminste één afgevaardigde aan, alsmede een plaatsvervanger voor die afgevaardigde.

 • 4 In het secretariaat van het overlegplatform wordt voorzien door de Directie Beleidsontwikkeling van het Directoraat-Generaal Wonen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Artikel 4

 • 1 In het overlegplatform zijn in elk geval vertegenwoordigd:

  • a. Aedes,

  • b. Bond van Nederlandse Architecten,

  • c. EnergieNed,

  • d. Federatie Nederlandse Gehandicaptenraad,

  • e. Federatie Welstandstoezicht,

  • f. Garantie-instituut Woningbouw,

  • g. namens AvBB: Intervam BV en VG-Bouw,

  • h. Landelijke Centrale van Vrouwen Advies Commissies,

  • i. Nederlands Normalisatie-instituut,

  • j. Nederlands Verbond Toelevering Bouw,

  • k. Nederlandse Woonbond,

  • l. TNO Bouw,

  • m. Vereniging Eigen Huis,

  • n. Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland,

  • o. Vereniging van Nederlandse Gemeenten,

  • p. Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven,

  • q. Vereniging Stadswerk Nederland,

  • r. Ministerie van Economische Zaken,

  • s. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

 • 2 De agendaleden van het overlegplatform zijn in elk geval:

  • a. Orde van Nederlandse Raadgevende Ingenieurs,

  • b. PRC Bouwcentrum,

  • c. PRO-COMMUNICATIE,

  • d. Raad voor Accreditatie,

  • e. Raad voor Onroerende Zaken,

  • f. Stichting Bouwkwaliteit,

  • g. Unie van Elektrotechnische Ondernemers,

  • h. Unie van Waterschappen,

  • i. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

  • j. Ministerie van Defensie,

  • k. Ministerie van Justitie,

  • l. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

  • m. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

  • n. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

  • o. Ministerie van Verkeer en Waterstaat,

  • p. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 • 3 Tot het overlegplatform kunnen vertegenwoordigers van andere dan de in het eerste en tweede lid genoemde organisaties en instanties worden toegelaten. Een daartoe strekkend verzoek wordt gericht aan de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Alvorens te beslissen, hoort voornoemde Staatssecretaris de voorzitter van het overlegplatform.

Artikel 5

 • 1 Het overlegplatform heeft een commissie die de juridisch/technische zaken, verband houdend met de in artikel 1, onderdelen b en c, genoemde doelstellingen, ten behoeve van het overlegplatform voorbereidt.

 • 2 De commissie bestaat uit deelnemers van het overlegplatform. Zij kunnen zich doen vervangen door een vooraf bij de voorzitter van de commissie gemeld persoon die afkomstig is uit de organisatie of instantie, die de deelnemer van het overlegplatform vertegenwoordigt.

 • 3 De voorzitter van de commissie kan vertegenwoordigers van bij de bouw betrokken organisaties of instanties, die niet zijn vertegenwoordigd in het overlegplatform, als deskundigen toelaten tot de bijeenkomsten van de commissie.

 • 4 Voorzitter van de commissie is de Directeur Beleidsontwikkeling van het Directoraat-Generaal Wonen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

 • 5 In het secretariaat van de commissie wordt voorzien door de in artikel 3, vierde lid, genoemde Directie Beleidsontwikkeling.

Artikel 6

Een ieder die betrokken is bij de werkzaamheden van het overlegplatform en de commissies en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak bij deze werkzaamheden de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Artikel 7

 • 1 De Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 10 mei 1994, nr. MJZ 10594015, houdende instelling van het Overlegplatform Bouwregelgeving (Stcrt. 1994, 92), wordt ingetrokken.

 • 2 De intrekking, bedoeld in het eerste lid, heeft tot gevolg dat de Bestuurlijke Commissie Bouwregelgeving wordt opgeheven.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 1999.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 februari 1999

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina