Warenwetregeling Verontreinigingen in levensmiddelen

Geraadpleegd op 24-05-2024.
Geldend van 14-09-2016 t/m 22-04-2022

Warenwetregeling Verontreinigingen in levensmiddelen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op: artikel 2 van verordening (EEG) nr. 737/90 van de Raad van de Europese Unie van 22 maart 1990 betreffende de voorwaarden voor de invoer van landbouwproducten van oorsprong uit derde landen ingevolge het ongeluk in de kerncentrale van Tsjernobyl (PbEG L 82), artikel 2, tweede lid, van verordening (EG) nr. 194/97 van de Commissie van 31 januari 1997 tot vaststelling van maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen (PbEG L 31), richtlijn nr. 98/53/EG van de Commissie van 16 juli 1998 tot vaststelling van bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de officiële controle op de maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen (PbEG L 201), artikel 12, derde lid, en 13, van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, alsmede artikel 1 van het Residubesluit;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. verordening (EG) 733/2008: Verordening (EG) nr. 733/2008 van de Raad van 15 juli 2008 betreffende de voorwaarden voor de invoer van landbouwproducten van oorsprong uit derde landen ingevolge het ongeluk in de kerncentrale van Tsjernobyl (PbEU 2008, L 201);

  • b. verordening (EG) 1881/2006: Verordening (EG) nr. 1881/2006 tot vaststelling van de maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen (PbEU 2006, L 364);

  • c. kruidenpreparaat: kruidenpreparaat, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten.

Artikel 3

De gezamenlijke maximale radioactiviteit van cesium 134 en 137 in eet- en drinkwaren is niet hoger dan toegelaten bij artikel 2, tweede lid, van verordening (EG) 733/2008.

Artikel 4

  • 2 Het eerste lid is niet van toepassing voor zover ter zake voorschriften zijn vastgesteld bij verordening (EG) 1881/2006.

Artikel 7

Het gehalte aan nitraat-ion van de hieronder opgenomen groenten die al dan niet zijn toebereid of geconserveerd, is niet hoger dan:

groente

geoogst in de periode

norm in mg/kg

andijvie

1 mei tot 1 november

2500

 

1 november tot 1 mei

3500

rode bieten

1 juli tot 1 april

3500

 

1 april tot 1 juli

4000

Artikel 14

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling Verontreinigingen in levensmiddelen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Naar boven