Regeling andere subsidie Wet sociale werkvoorziening

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 12-02-1999 t/m 31-12-2004

Regeling andere subsidie Wet sociale werkvoorziening

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 7, derde en vierde lid, van het Besluit financieel verdeelmodel sociale werkvoorziening;

Besluit:

Artikel 1. Definitie

[Vervallen per 01-01-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de minister:

de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

b. het besluit:

het Besluit financieel verdeelmodel sociale werkvoorziening.

Artikel 2. Bijzondere omstandigheden in een gemeente

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Onder bijzondere omstandigheden in een gemeente, op grond waarvan de minister op verzoek van die gemeente een andere subsidie kan verlenen als bedoeld in artikel 8, zevende lid, van de wet, worden verstaan omstandigheden die de continuering van de arbeidsplaatsen in de gemeente ten gevolge van een specifieke gebeurtenis in ernstige mate bedreigen en die in redelijkheid niet of niet volledig voor rekening van de gemeente kunnen worden gebracht.

 • 2 Bij de beoordeling van de bijzondere omstandigheden in een gemeente wordt de hoogte en de wijze waarop de gemeente zelf bijdraagt in de continuering van de arbeidsplaatsen uitdrukkelijk betrokken.

 • 3 In aanvulling op artikel 7, tweede lid, van het besluit behoren tot de bijzondere omstandigheden in een gemeente niet:

  • a. omstandigheden die bij de bepaling van de hoogte van de subsidie uitdrukkelijk zijn betrokken;

  • b. omstandigheden waarvoor de gemeente uit anderen hoofde aanspraak heeft op financiële middelen van het Rijk.

Artikel 3. Begrenzing andere subsidie

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De andere subsidie, bedoeld in artikel 8, zevende lid, van de wet wordt per bijzondere omstandigheid in een gemeente slechts eenmalig verstrekt.

 • 2 De andere subsidie bedraagt ten hoogste 2 procent van de subsidie, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de wet, voor het jaar waarop het verzoek, bedoeld in artikel 4, betrekking heeft, met dien verstande dat indien deze toepassing leidt tot een andere subsidie van minder dan anderhalf miljoen gulden, de minister kan beslissen de andere subsidie vast te stellen op ten hoogste dit bedrag.

Artikel 4. Verzoek

[Vervallen per 01-01-2005]

In aanvulling op artikel 7, eerste lid, van het besluit wordt bij het verzoek ingediend:

 • a. een overzicht van de wijze waarop de gemeente in het verleden zelf heeft bijgedragen in de continuering van de arbeidsplaatsen en in de komende jaren zal bijdragen in de continuering van de arbeidsplaatsen;

 • b. een plan van aanpak, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan de wijze waarop het gemeentebestuur tot een structurele verbetering van de continuïteit van de arbeidsplaatsen wil komen.

Artikel 5. Commissie

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 2 De commissie heeft tot taak het horen van de gemeente en het adviseren van de minister over de te nemen beslissingen inzake verzoeken van gemeenten als bedoeld in artikel 8, zevende lid, van de wet.

 • 3 De commissie bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangende leden. De leden wijzen uit hun midden een voorzitter aan.

Artikel 6. Benoeming

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De minister benoemt de leden en de plaatsvervangende leden van de commissie.

 • 2 De minister benoemt één lid en één plaatsvervangend lid van de commissie op voordracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

 • 3 Benoeming geschiedt voor een periode van drie jaar.

Artikel 7. Ondersteuning

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De minister draagt zorg voor de ondersteuning van de commissie.

 • 2 De minister draagt er zorg voor dat de commissie over alle stukken die zij in verband met de uitoefening van haar taken nodig acht, kan beschikken.

Artikel 8. Advisering

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Alvorens advies uit te brengen stelt de commissie de gemeente in de gelegenheid te worden gehoord.

 • 2 Wanneer de advisering dit vereist kan de commissie een externe deskundige inschakelen.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling andere subsidie Wet sociale werkvoorziening.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 februari 1999

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

K.G. de Vries

Terug naar begin van de pagina