Instellingsbesluit Landelijk Platform Tegen Geweld op Straat

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 04-02-1999 t/m 31-01-2005

Instellingsbesluit Landelijk Platform Tegen Geweld op Straat

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie,

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2005]

Er is een Landelijk Platform Tegen Geweld op Straat, hierna te noemen: het Platform.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2005]

Het Platform heeft tot taken:

 • a. het stimuleren van een mentaliteitsverandering die noodzakelijk is om de cultuur van afzijdigheid in de samenleving te doorbreken en het geweld in te dammen;

 • b. het stimuleren van kennis- en ervaringsuitwisseling op het terrein van het voorkomen en bestrijden van geweld op straat;

 • c. het tot stand brengen en uitdragen van een anti-geweldscode;

 • d. het bijdragen aan een effectieve preventie en rechtshandhaving met betrekking tot geweld op straat door middel van advisering van het kabinet, andere overheden, maatschappelijke instellingen, bedrijfsleven en burgers.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2005]

Het Platform stelt telkenjare een plan vast waarin een overzicht wordt opgenomen van de door het Platform te ondernemen activiteiten. Het Platform rapporteert tenminste twee keer per jaar aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie over de voortgang in de werkzaamheden.

Artikel 4

[Vervallen per 01-02-2005]

Het Platform kan, ter verwezenlijking van zijn doelstellingen, omtrent nader te bepalen onderwerpen werkgroepen instellen of ondersteunen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-02-2005]

De leden van het platform worden benoemd voor een periode van drie jaar. Bij eventuele tussentijdse vervanging geldt benoeming voor de resterende periode.

Artikel 6

[Vervallen per 01-02-2005]

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie stellen een secretariaat beschikbaar. Het secretariaat bereidt de vergaderingen voor, coördineert de activiteiten van het Platform en helpt deze uitvoeren. Het secretariaat fungeert tevens als landelijk aanspreekpunt van het Platform.

Artikel 7

[Vervallen per 01-02-2005]

In het Platform worden benoemd:

 • tot voorzitter: Dhr. W.J. Deetman, burgemeester Den Haag;

 • tot vice-voorzitter: Dhr. J.P. van der Reyden, voorzitter vereniging Veronica, voorzitter NOC-NSF;

 • tot leden:

  • a. Dhr. C. Anker, vertegenwoordiger Samen op weg Jeugdwerk;

  • b. Mw. C. Azaroual, bestuurslid CNV Jongeren;

  • c. Dhr. M.H.J. Claes, directeur Koninklijk Horeca Nederland;

  • d. Dhr. W. E. van Dalen, campagneleider Nationaal Instituut voor Gezondheids-bevordering en Ziektepreventie;

  • e. Dhr. A.Y. Dijkstra, projectleider Verkeerszaken, Veilig Verkeer Nederland;

  • f. Dhr. M. Elfadili, vertegenwoordiger International Migration Issues;

  • g. Dhr. J.J.H.M. van Gennip, directeur VOG: koepelorganisatie werkgevers hulpverlening;

  • h. Dhr. W.J.M. de Haan, hoogleraar Criminologie, Rijksuniversiteit Groningen;

  • i. Mw. M.T.H. Hendriks, plv Hoofd Afdeling Algemene en Juridische Zaken, VNG;

  • j. Dhr. R.E. Karg, wnd plv korpschef Brabant-Noord, voorzitter Landelijk Bureau Racismebestrijding;

  • k. Dhr. J.C. Kloppenburg, voorzitter Stichting Kappen nou;

  • l. Dhr. J. Kuiper, korpschef Amsterdam-Amstelland;

  • m. Dhr. W. van Montfort, directeur Landelijke organisatie sport en bewegingsstimulering;

  • n. Mw. M.A.G. de Neeve, directeur Slachtofferhulp Nederland;

  • o. Mw. H.W. Samson-Geerlings, Hoofdofficier van Justitie te Dordrecht;

  • p. Mw. M. Sluijters, lid Landelijk Bestuur Scouting Nederland;

  • q. Dhr. J.B. Waaijer, burgemeester Ridderkerk, voorzitter Nederlandse Katholieke Oudervereniging;

  • r. Dhr. R.C.A. Wilcke, lid DB Vereniging voor het management in het Voortgezet Onderwijs;

  • s. Mw. I. van Zande, directeur Opleiding Culturele en Maatschappe-lijke Vorming, Hogeschool Rotterdam.

Artikel 8

[Vervallen per 01-02-2005]

Het Platform wordt voor de duur van drie jaar geïnstalleerd.

Artikel 9

[Vervallen per 01-02-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 4 februari 1999.

Artikel 10

[Vervallen per 01-02-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Landelijk Platform Tegen Geweld op Straat.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad worden geplaatst

’s Gravenhage, 3 februari 1999

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Peper

De

Minister

van Justitie,

A.H. Korthals

Terug naar begin van de pagina