Regeling toekenning aanvullende exploitatiekostenvergoeding svo-lom/mlk

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 01-08-1999 t/m 30-12-2004

Regeling toekenning aanvullende exploitatiekostenvergoeding svo-lom/mlk

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel IV, tweede lid, en artikel VIII, vierde lid, van de wet van 25 mei 1998 (Stb. 1998, 337);

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

In deze ministeriële regeling wordt verstaan onder:

wet:

de wet van 25 mei 1998 (Stb.1998, 337) (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs);

afdeling leerwegondersteunend onderwijs:

een afdeling als bedoeld in artikel IV, eerste lid, van de wet verbonden aan een school voor vbo of mavo, dan wel een scholengemeenschap waarin een school voor vbo of mavo is opgenomen;

afdeling praktijkonderwijs:

een afdeling als bedoeld in artikel VIII, eerste lid, van de wet, verbonden aan een school voor vbo, dan wel een scholengemeenschap waarin een school voor vbo is opgenomen;

school voor praktijkonderwijs:

een school als bedoeld in artikel VIII, eerste lid, van de wet;

svo:

speciaal voortgezet onderwijs aan kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (lom) en aan moeilijk lerende kinderen (mlk).

svo-leerling:

een leerling van het svo-lom of het svo-mlk

Artikel 2. Toekenning aanvullende exploitatiekostenvergoeding per svo-leerling

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 . In verband met de invoering van vernieuwde examenprogramma's in het kader van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, wordt aan de school voor vbo en de school voor mavo, voor extra vernieuwing van leermiddelen en inventaris van de aan de school verbonden afdeling leerwegondersteunend onderwijs eenmalig een bedrag van f 330,- per svo-leerling toegekend.

 • 2 Aan de school voor vbo, waaraan een afdeling praktijkonderwijs is verbonden wordt voor extra vernieuwing van leermiddelen en inventaris van die afdeling eenmalig een bedrag van f 330,- per svo-leerling toegekend.

 • 3 In verband met de omzetting in praktijkonderwijs wordt aan de school voor praktijkonderwijs een bedrag van f 330,- per svo-leerling toegekend voor extra vernieuwing van leermiddelen en inventaris.

 • 4 Indien toepassing is gegeven aan artikel VI van de wet, wordt aan de school voor vbo en mavo, waaraan de svo-lom-leerlingen ingevolge artikel VI, derde lid van de wet worden ingeschreven, voor extra vernieuwing van leermiddelen en inventaris van het leerwegondersteunend onderwijs eenmalig een bedrag van f 330,- per svo-leerling toegekend.

  Indien de svo-lom-leerlingen bij meer dan één school voor vbo of mavo worden ingeschreven, ontvangt de school waaraan het extra vast aantal formatieplaatsen ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel d, van het Besluit van 22 januari 1999 (regeling overgangsmaatregelen mavo-vbo) wordt toegekend, de aanvullende exploitatiekostenvergoeding.

 • 5 In de berekening van de aanvullende exploitatiekostenvergoeding wordt voor het aantal svo-leerlingen, bedoeld in het eerste tot en met het vierde lid, uitgegaan van het aantal leerlingen op 1 oktober 1997 dan wel, indien toepassing is gegeven aan artikel 18 of 19 van het Formatiebesluit W.V.O., het aantal leerlingen op 16 januari 1998, zoals dat door de instellingsaccountant is vastgesteld bij de Aanvraag rijksvergoeding 1997.

Artikel 3. Toekenning aanvullende exploitatiekostenvergoeding voor software-pakket school voor praktijkonderwijs

[Vervallen per 31-12-2004]

Aan een school voor praktijkonderwijs wordt eenmalig een aanvullende exploitatiekostenvergoeding van f 4000,- toegekend voor de aanschaf van software voor een leerlingvolgsysteem.

Artikel 4. Betaling aanvullende exploitatiekostenvergoeding

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen zendt het bevoegd gezag van de school voor vbo of mavo en de in een school voor praktijkonderwijs om te zetten school of afdeling voor svo in april voorafgaand aan het schooljaar waarin de omzetting van het svo naar leerwegondersteunend onderwijs, praktijkonderwijs of een voorziening als bedoeld in artikel VI van de wet plaatsvindt, een beschikking omtrent de toekenning van de vergoeding bedoeld in de artikelen 2 en 3.

 • 2 De school voor vbo en de school voor mavo waaraan een afdeling leerwegondersteunend onderwijs of een afdeling praktijkonderwijs is verbonden, ontvangt de aanvullende vergoeding bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid, in de maand september van het schooljaar waarin de samenvoeging met de school of afdeling voor svo-lom, danwel svo-mlk plaatsvindt.

 • 3 Aan de school voor praktijkonderwijs wordt de aanvullende vergoeding bedoeld in artikel 2, derde lid, en in artikel 3 toegekend in de maand september van het schooljaar waarin de omzetting naar praktijkonderwijs plaatsvindt.

 • 4 Indien toepassing wordt gegeven aan artikel VI van de wet ontvangt de school waaraan de svo-lom-leerlingen ingevolge artikel VI, eerste lid, onderdeel b, van de wet worden ingeschreven, de aanvullende vergoeding bedoeld in artikel 2, vierde lid, in de maand september van het eerste schooljaar waarin genoemde toepassing plaatsvindt.

Artikel 5. Aanvraag toekenning

[Vervallen per 31-12-2004]

Voor de toekenning van de vergoeding hoeft geen aanvraag door het bevoegd gezag van de school te worden ingediend.

Artikel 6. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1999.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toekenning aanvullende exploitatiekostenvergoeding svo-lom/mlk.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en etenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Terug naar begin van de pagina