Regeling meldingen Lozingenbesluit Wvo vaste objecten

[Regeling vervallen per 01-07-2011.]
Geldend van 01-04-1999 t/m 30-06-2011

Regeling meldingen Lozingenbesluit Wvo vaste objecten

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2011]

Degene die voornemens is werkzaamheden te verrichten als bedoeld in artikel 28 van het Lozingenbesluit Wvo vaste objecten, verstrekt de in de bij dit besluit behorende bijlage vastgestelde gegevens.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling meldingen Lozingenbesluit Wvo vaste objecten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.M. de Vries

Terug naar begin van de pagina