Uitvoering artikel 18, tweede lid, Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Geldend van 10-02-1999 t/m heden

Uitvoering artikel 18, tweede lid, Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 18, tweede lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en gelet op de regeling van de Minister van Financiën van 14 juli 1998, nr. BGW98-1865M (Stcrt.133);

Besluit:

Artikel 1

Het model van de verklaring, bedoeld in artikel 18, tweede lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen wordt vastgesteld zoals het is opgenomen voor natuurlijke personen in bijlage I en voor rechtspersonen in bijlage II bij deze regeling.

Artikel 2

De regeling van de Minister van Financiën van 21 februari 1990/nr. BGW90-432 (Stcrt. 41) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina