Openstelling investeringsregeling markt en concurrentiekracht t.b.v. verzamelcentra varkens

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 23-01-2004

Besluit houdende vaststelling van een aanvraagperiode en investeringslijst in het kader van paragraaf 3 van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 1.3, 6.8, tweede lid, 7.1, eerste, tweede en derde lid, 8.1, vijfde lid, en artikel 9.1, tweede lid, van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Aanvragen voor de verlening van een subsidie voor investeringsprojecten als bedoeld in artikel 3.1 van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht kunnen worden ingediend vanaf 8 februari 1999 tot en met 1 april 1999.

 • 2 Met betrekking tot deze aanvraagperiode:

  • a. wordt het subsidieplafond vastgesteld op f 5.000.000,- aan nationale middelen;

  • b. zijn de artikelen 7.4 en 7.5 van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht niet van toepassing;

  • c. kan slechts een aanvraag worden ingediend door exploitanten van verzamelcentra voor varkens:

   • 1e welke op 28 juli 1998 waren erkend als verzamelcentrum als bedoeld in artikel 4.10 van de Regeling handel levende dieren en levende producten, zoals dat artikel op genoemde datum luidde;

   • 2e die vóór 1 oktober 1998 bij de voorzitter van het Productschap voor Vee en Vlees een aanvraag hebben ingediend voor een subsidie op grond van de Subsidieregeling sanering verzamelcentra varkens, en

   • 3e die deze aanvraag hebben ingetrokken;

  • d. bedraagt het subsidiepercentage 30% van de werkelijke kosten met dien verstande dat de subsidie voor de in de bijlage, onder a, b, c en d, genoemde investeringen gezamenlijk ten hoogste € 68.067,03 bedraagt, de subsidie voor de in de bijlageonder e, genoemde investering ten hoogste € 68.067,03 bedraagt, indien geïnvesteerd wordt in één wasplaats en € 113.445,05, indien geïnvesteerd wordt in meerdere wasplaatsen en de subsidie voor de in de bijlageonder f, genoemde investering ten hoogste € 45.378,02 bedraagt.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De subsidie wordt slechts verleend voor investeringen die voldoen aan de omschrijving van de in de bijlage bij dit besluit genoemde investeringen.

 • 2 Per locatie kan slechts eenmaal een aanvraag worden ingediend.

 • 3 De subsidie wordt verleend onder de verplichting dat de subsidieontvanger bij subsidievaststelling voor het verzamelcentrum beschikt over een erkenning als bedoeld in artikel 4 van de Regeling betreffende het bijeenbrengen van dieren 2000.

 • 4 Voorts geldt dat de subsidie wordt verleend onder de verplichting dat de subsidieontvanger bij subsidievaststelling voor de wasplaats beschikt over een registratie als bedoeld in artikel 23 van de Regeling inzake hygiënevoorschriften besmettelijke dierziekten.

 • 5 De subsidieontvanger is verplicht om op zijn bedrijf de wasplaats open te stellen voor de in artikel 10, vierde lid, van de Regeling inzake hygiëne-voorschriften besmettelijke dierziekten bedoelde reiniging en ontsmetting van lege vervoermiddelen voor vee.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 In afwijking van artikel 8.1, eerste lid, onder d, en tweede lid, van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht worden de investeringen waarvoor een bijdrage wordt verleend, zoals opgenomen in de bijlageonder 1, uitgevoerd binnen een jaar na subsidieverlening.

 • 2 Bij de aanvraag tot subsidievaststelling wordt een verklaring gevoegd als bedoeld in artikel 9.1, tweede lid, onder a, van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

H.H. Apotheker

Bijlage Subsidiabele investeringen:

[Vervallen per 24-01-2004]

Aanpassingen van de inrichting van het verzamelcentrum aan de hieronder genoemde onderdelen van Bijlage I: Verzamelcentra bij de Regeling betreffende het bijeenbrengen van dieren 2000:

 • a. onderdeel 4 betreffende een hygiënesluis voor personeel en bezoekers;

 • b. onderdeel 12 betreffende een afsluitbare voorziening voor de gekoelde opslag van kadavers;

 • c. onderdeel 18 betreffende de dakbedekking, de windkering en het klimaatregelingssysteem in de stalruimten en laad- en losplaatsen;

 • d. onderdeel 19 betreffende de vloeren en wanden van de aanvoer-, afvoerstal en selectieruimte, alsmede de wijze waarop de hokken van elkaar gescheiden zijn;

 • e. onderdeel 25 betreffende wasplaatsen waarin voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van varkens onder alle klimatologische omstandigheden kunnen worden gereinigd en ontsmet;

 • f. onderdeel 31 betreffende een geautomatiseerd selectiesysteem waarin identificatiegegevens, de verblijfsruimte binnen de afvoerstal en het bestemmingsadres worden vastgelegd.

Terug naar begin van de pagina