Canadese uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Canada

Geldend van 10-02-1999 t/m heden

Canadese voorschriften tot uitvoering van de op 27 mei 1986 tussen Nederland en Canada gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij het Protocol van 25 augustus 1997

De Staatssecretaris van Financiën,

Besluit:

Door plaatsing in de Staatscourant het navolgende ter kennis van belanghebbende inwoners van Nederland te brengen:

Regeling inzake vermindering of vrijstelling van Canadese belasting op dividenden, interest, royalty's en sommige andere soorten van inkomsten genoten door inwoners van Nederland.

Besluit:

Artikel 1. Aanspraken van inwoners van Nederland

Aan de op 27 mei 1986 tussen Nederland en Canada gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, en het Protocol bij die Overeenkomst, zoals deze Overeenkomst is gewijzigd bij het op 4 maart 1993 gesloten Protocol tot wijziging van de genoemde Overeenkomst en het op 25 augustus 1997 gesloten Protocol tot wijziging van de genoemde Overeenkomst, kunnen inwoners van Nederland onder meer de volgende aanspraken ontlenen, geregeld in de hieronder tussen haakjes vermelde artikelen van de gewijzigde Overeenkomst en onderdelen van het gewijzigde Protocol:

 • a. vermindering tot 15 percent van de Canadese belasting op dividenden, betaald door een lichaam dat inwoner van Canada is aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is ( artikel 10, tweede lid, onderdeel c );

 • b. vermindering tot 5 percent van de Canadese belasting op dividenden betaald door een lichaam dat inwoner van Canada is aan een lichaam (niet zijnde een maatschap of een vennootschap onder firma) dat inwoner van Nederland is, indien dat lichaam de uiteindelijk gerechtigde tot de dividenden is en het ten minste 25 percent bezit van het kapitaal of onmiddellijk of middellijk ten minste 10 percent van het totale aantal stemmen van het Canadese lichaam beheerst ( artikel 10, tweede lid, onderdeel a, en artikel I van het wijzigingsprotocol van 25 augustus 1997). De in deze bepaling vermelde "5 percent" moet bij de toepassing van die bepaling met betrekking tot bedragen betaald na 1 januari 1993 worden gelezen na:

  • (A) 1992 en voor 1994, als "9 percent";

  • (B) 1993 en voor 1995, als "8 percent";

  • (C) 1994 en voor 1996, als "7 percent";

  • 1995 en voor 1997, als "6 percent" ( artikel XVII, eerste lid, onderdeel b, sub i, van het wijzigingsprotocol van 4 maart 1993).

  In afwijking van het vorenstaande bedraagt de Canadese belasting op dividenden betaald door een "non-resident owned investment corporation" die inwoner is van Canada aan een uiteindelijk gerechtigde die een lichaam (niet zijnde een maatschap of vennootschap onder firma) is dat inwoner is van Nederland en dat ten minste 25 percent van het kapitaal bezit van, of onmiddellijk of middellijk ten minste 10 percent van het totale aantal stemmen beheerst in, het lichaam dat de dividenden betaalt ( artikel 10, tweede lid, onderdeel b, en artikel I van het wijzigingsprotocol van 25 augustus 1997);

 • c. vermindering tot 5 percent van de Canadese belasting (branch profits tax) over de inkomsten van de vaste inrichting van een lichaam dat inwoner van Nederland is ( artikel 10, zevende lid). De in deze bepaling vermelde "5 percent" moet worden gelezen, bij de toepassing daarvan met betrekking tot belastingjaren die beginnen op of na 1 januari 1993 en die eindigen na:

  • (A) 1992 en voor 1994, als "9 percent";

  • (B) 1993 en voor 1995, als "8 percent";

  • (C) 1994 en voor 1996, als "7 percent";

  • (D) 1995 en voor 1997, als "6 percent" ( artikel XVII, eerste lid, onderdeel b, sub ii, van het wijzigingsprotocol van 4 maart 1993);

 • d. vermindering tot 5 percent van de Canadese belasting (branch profits tax) op inkomsten behaald met de vervreemding van onroerende goederen in Canada door een lichaam dat inwoner van Nederland is en handel drijft in onroerende goederen, ongeacht of het in Canada over een vaste inrichting beschikt, maar slechts in zoverre als deze inkomsten in Canada mogen worden belast volgens de bepalingen van artikel 6 of het eerste lid van artikel 13 ( artikel 10, lid 8). De in deze bepaling vermelde "5 percent" moet worden gelezen, bij de toepassing daarvan met betrekking tot belastingjaren die beginnen op of na 1 januari 1993 en die eindigen na:

  • (A) 1992 en voor 1994, als "9 percent";

  • (B) 1993 en voor 1995, als "8 percent";

  • (C) 1994 en voor 1996, als "7 percent";

  • (D) 1995 en voor 1997, als "6 percent" ( artikel XVII, eerste lid, onderdeel b, sub ii, van het wijzigingsprotocol van 4 maart 1993);

 • e. algehele vrijstelling van de Canadese belasting op interest, afkomstig uit Canada en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is voor zover deze interest:

  • 1. wordt betaald door een kopende onderneming in Canada aan een verkopende onderneming in Nederland in verband met de verkoop op krediet van enige uitrusting of koopwaar, behalve in het geval van verkoop tussen personen die niet als willekeurige derden transacties met elkaar aangaan ( artikel 11, derde lid, onderdeel a); of

  • 2. wordt betaald ter zake van een obligatie of een schuldbewijs of een ander soortgelijke verplichting van de Canadese overheid of een staatkundig onderdeel of een plaatselijk publiekrechtelijk lichaam daarvan ( artikel 11, derde lid, onderdeel b); of

  • 3. wordt betaald aan de Nederlandse Staat of een staatkundig onderdeel of een plaatselijk publiekrechtelijk lichaam daarvan, aan de Centrale Bank van Nederland of aan een instantie (daaronder begrepen een financiële instelling) die in het leven is geroepen of opgericht door de Regering van Nederland of een staatkundig onderdeel of een plaatselijk publiekrechtelijk lichaam van Nederland, ten einde werkzaamheden van publiekrechtelijke aard uit te voeren, en die wordt beheerst door de Nederlandse Staat of een onderdeel of een publiekrechtelijk lichaam daarvan ( artikel 11, derde lid, onderdeel c, en onderdeel VIII van het Protocol); of

  • 4. wordt betaald ter zake van een lening aangegaan, gegarandeerd of verzekerd of een krediet verstrekt, gegarandeerd of verzekerd door enige financiële instelling in Nederland die nader is aangegeven en overeengekomen in tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en Canada uitgewisselde brieven ( artikel 11, derde lid, onderdeel d); of

  • 5. wordt betaald aan een persoon opgericht en uitsluitend werkzaam voor het beheer of het verstrekken van voordelen krachtens een of meer pensioen- of uittredingsregelingen of andere regelingen van werknemersvoordelen, mits die persoon in Nederland in het algemeen is vrijgesteld van belasting; en de interest niet is verkregen uit het drijven van een onderneming of van een gelieerde persoon ( artikel 11, derde lid, onderdeel e);

 • f. algehele vrijstelling van de Canadese belasting op interest betaald door een lichaam dat inwoner Canada is aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is, en waarmee dat lichaam als willekeurige derde transacties aangaat, ter zake van enige schuldbekentenis waarvan het bewijs van verschuldigd zijn door dat lichaam na 23 juni 1975 is uitgegeven, indien ingevolge de voorwaarden van de schuldbekentenis of een daarop betrekking hebbende overeenkomst, het lichaam onder geen enkele omstandigheid verplicht kan worden meer dan 25 percent van de hoofdsom daarvan eerder terug te betalen dan na vijf jaren sedert de datum waarop het bewijs van verschuldigd zijn is uitgegeven, behoudens in het geval van een wanprestatie of nalatigheid ingevolge die voorwaarden of die overeenkomst of indien die voorwaarden of die overeenkomst onwettig worden of worden gewijzigd bij wet, door een rechterlijke instantie, een wetgevend lichaam of een commissie met wetgevende bevoegdheden ( artikel 11, vierde lid, onderdeel a). Deze vrijstelling geldt echter niet, indien de interest het karakter krijgt van een vergoeding voor het gebruik van of de opbrengst uit goederen of zaken in Canada ( artikel 11, vierde lid, onderdeel c);

 • g. vermindering tot 10 percent van de Canadese belasting op niet onder de onderdelen e en f vallende interest, afkomstig uit Canada en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is ( artikel 11, tweede lid);

 • h. algehele vrijstelling van de Canadese belasting op royalty's uit auteursrechten en andere soortgelijke betalingen ter zake van de productie of reproductie van een werk op het gebied van letterkunde, toneel, muziek of andere kunstvormen (daaronder echter niet begrepen royalty's ter zake van bioscoopfilms noch royalty's ter zake van werken op film of beeldband of andere reproductiemiddelen voor televisie-uitzendingen), afkomstig uit Canada en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daartoe is ( artikel 12, derde lid, onderdeel a, en artikel II van het wijzigingsprotocol van 25 augustus 1997);

 • i. algehele vrijstelling van de Canadese belasting op royalty's voor het gebruik van, of voor het recht van gebruik van, programmatuur voor computers of een octrooi of voor inlichtingen omtrent ervaringen op het gebied van nijverheid, handel of wetenschap (daaronder echter niet begrepen zodanige, in samenhang met een huur- of franchiseovereenkomst ter beschikking gestelde informatie), afkomstig uit Canada en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daartoe is ( artikel 12, derde lid, onderdeel b, en artikel II van het wijzigingsprotocol van 25 augustus 1997);

 • j. vermindering tot 10 percent van de Canadese belasting op niet onder de onderdelen h en i vallende royalty's, afkomstig uit Canada en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is ( artikel 12, tweede lid);

  Vergoedingen voor technische diensten, daaronder begrepen studies of onderzoeken van wetenschappelijke, geologische of technische aard, of voor contracten inzake bouw- of constructiewerkzaamheden met inbegrip van de daartoe behorende blauwdrukken, dan wel voor diensten van raadgevende of toezichthoudende aard worden niet beschouwd als vergoedingen voor inlichtingen omtrent ervaringen op het gebied van nijverheid, handel of wetenschap en worden derhalve niet als royalty's in de zin van artikel 12 aangemerkt, behalve voor zover de bedragen van die vergoedingen zijn gebaseerd op productie, verkoop, verrichtingen, voordelen of een andere soortgelijke grondslag die verband houdt met het gebruik van deze inlichtingen ( onderdeel IX van het Protocol);

 • k. vermindering tot 15 percent van de Canadese belasting op pensioenen, lijfrenten en andere soortgelijke betalingen alsmede op een pensioen en andere uitkering, betaald krachtens de bepalingen van het Canadese stelsel inzake sociale zekerheid, afkomstig uit Canada en periodiek betaald aan een inwoner van Nederland ( artikel 18, tweede lid). Deze vermindering is niet van toepassing op door een inwoner van Nederland uit Canada ontvangen:

  • 1. afkoopsommen uit een pensioenregeling of opkomende bij de afkoop, het annuleren, het aflossen, de verkoop of een andere vorm van vervreemding van een lijfrente ( artikel 18, eerste en tweede lid); of

  • 2. voordelen ingevolge de "Old Age Security Act" van Canada en oorlogspensioenvergoedingen (daaronder begrepen pensioenen en vergoedingen betaald aan oorlogsveteranen of betaald als gevolg van een oorlog) ( artikel 18, derde lid, en artikel IV van het wijzigingsprotocol van 25 augustus 1997);

 • l. algehele vrijstelling van de Canadese belasting op alimentatie-uitkeringen en andere soortgelijke betalingen, afkomstig uit Canada en betaald aan een natuurlijk persoon die inwoner van Nederland is ( artikel 18, vierde lid);

 • m. vermindering tot 15 percent van de Canadese belasting op inkomsten uit een nalatenschap of een trust, afkomstig uit bronnen in Canada en toekomend aan een inwoner van Nederland die daarvan de begunstigde is ( artikel 21, tweede lid);

 • n. algehele vrijstelling van de Canadese belasting op inkomsten uit een nalatenschap of een trust, afkomstig uit bronnen buiten Canada en die betaald of verschuldigd worden of verrekend worden met een inwoner van Nederland die daarvan de begunstigde is ( artikel 21, derde lid). Voor de toepassing van de onderdelen l en m wordt onder een trust niet begrepen een regeling waarbij de bijdragen aan de trust aftrekbaar zijn voor de belastingheffing in Canada ( artikel 21, lid 4).

De onder de onderdelen a, b, g, j, k en m vermelde verminderingen zijn te berekenen over het brutobedrag van die inkomsten.

De onder de onderdelen a, b, en e tot en met j vermelde vrijstellingen en verminderingen zijn niet van toepassing indien de uiteindelijk gerechtigde tot de dividenden, de interest of de royalty's in Canada een bedrijf uitoefent door middel van een aldaar gevestigde vaste inrichting of in Canada zelfstandige arbeid verricht vanuit een aldaar gevestigd vast middelpunt, en het aandelenbezit uit hoofde waarvan de dividenden worden betaald, de vordering uit hoofde waarvan de interest wordt betaald of het recht of de zaak uit hoofde waarvan de royalty's verschuldigd zijn, tot het bedrijfsvermogen van die vaste inrichting of tot het beroepsvermogen van dat vaste middelpunt behoort ( artikel 10, vijfde lid, artikel 11, zesde lid en artikel 12, vijfde lid).

Artikel 2. Canadese regeling

Ter uitvoering van artikel 1 is van Canadese zijde de volgende regeling getroffen:

 • 1. Canadese belasting

  Betalingen aan niet-inwoners van Canada van dividenden van Canadese maatschappijen, alsmede van interest en royalty's uit Canadese bron zijn, voor zover zij niet krachtens de Overeenkomst of de Canadese nationale wet aan een lagere belasting zijn onderworpen of van belasting zijn vrijgesteld, onderworpen aan een Canadese belasting van 25 percent. Pensioenen, lijfrenten, alimentatieuitkeringen en soortgelijke uitkeringen, alsmede afkoopsommen van pensioenen en lijfrenten betaald aan niet-inwoners van Canada zijn, voor zover zij niet krachtens de Overeenkomst of de Canadese nationale wet aan een lagere belasting zijn onderworpen of van belasting zijn vrijgesteld, onderworpen aan een Canadese belasting van 25 percent. Inkomsten uit een nalatenschap of een trust betaald aan of verrekend met niet-inwoners van Canada, zijn, voor zover zij niet krachtens de Overeenkomst of de Canadese nationale wet van belasting zijn vrijgesteld, onderworpen aan de inhouding van Canadese belasting van 25 percent. Inkomsten van de vaste inrichting van een niet in Canada gevestigd lichaam zijn onderworpen aan een Canadese belasting van 25 percent (zgn. branch profits tax).

 • 2. Vrijstelling van het niet-verschuldigde deel van de belasting bij de bron

  • a. De rechthebbende op de inkomsten, inwoner van Nederland, ontvangt deze op zijn eigen naam.

  In het algemeen mag de Canadese betaler van de opbrengsten ervan uitgaan dat naam en adres van degene aan wie betaald wordt tevens naam en adres van de uiteindelijk gerechtigde zijn en, indien het adres in Nederland is, tot uitbetaling overgaan onder inhouding van belasting naar het in de Overeenkomst vastgelegde tarief. Indien de uitbetaler van de opbrengst reden heeft om te vermoeden dat degene aan wie betaald wordt niet de uiteindelijk gerechtigde is, zal hij, alvorens over te gaan tot uitbetaling naar het in de Overeenkomst vastgelegde tarief, de overlegging van een ondertekende verklaring vorderen. De tekst van deze verklaring dient als volgt te luiden, naar keuze in de Engelse of in de Franse taal.

  Engelse tekst

  To:...................................................................

  (name and address of the Canadian payer)

  Re:...................................................................

  (description of property)

  I........................................................................

  hereby certify that I am a resident of the Netherlands and that I am the beneficial owner of th income from the property described above registered in my name. If my country of residence changes while I own any of the property or income described above, I hereby undertake to advise you immediately upon such change.

  ........................................................................

  Signature

  ........................................................................

  Place and Date

  ........................................................................

  Franse tekst

  A:.....................................................................

  (nom et adresse du payeur canadien)

  Objet:................................................................

  (description des biens)

  Je.....................................................................

  certifie par les présentes que je suis un résident des Pays-Bas et que je suis le propriétaire réel du revenu tiré des biens désignés ci-dessus et enregistrés en mon nom. Si mon pays de résidence change pendant que je possède un bien ou revenu quelconque désigné ci-dessus, je conviens par les présentes de cous informer immédiatement d'un tel changement.

  ........................................................................

  Signature

  ........................................................................

  Lieu et Date

  • b. De rechthebbende op de inkomsten, inwoner van Nederland, ontvangt deze door bemiddeling van een tussenpersoon die er zijn beroep of bedrijf van maakt financiële bemiddelingsdiensten te verlenen (bij voorbeeld een bank) en op wiens naam de desbetreffende effecten zijn gedeponeerd of geregistreerd.

  De tussenpersoon dient aan de Canadese betaler van de inkomsten op te geven welk deel van de door hem voor zijn cliënten te ontvangen opbrengst (dividenden, interest) toekomt aan inwoners van landen waarmede Canada een verdrag heeft gesloten dat voorziet in een lagere inhouding van belasting dan 25 percent. Hij doet dit door middel van een verklaring als hieronder weergegeven. Voor elke soort aandelen of obligaties dient een afzonderlijke verklaring te worden afgegeven. De Canadese uitbetaler is bevoegd ter zake van de opbrengst van de in de verklaring genoemde effecten het in de Overeenkomst vastgelegde inhoudingspercentage toe te passen.

  Tekst van de verklaring naar keuze in de Engelse of in de Franse taal te stellen

  Engelse tekst

  To:...................................................................

  (name and address of the Canadian payer)

  Re:...................................................................

  (description of property)

  I/We.................................................................

  (name of agent, nominee and/or registered holder)

  hereby certify that the income from all of the property described above, registered or to be registered in my/our name, is and will continue to be solely for the beneficial ownership of persons resident of and (where required by the relevant treaty) TAXABLE IN countries with which Canada has a treaty that provides for a Canadian withholding tax rate of ..% on amounts paid or credited in respect of such property.

  I/We undertake to replace this certificate should there be a change in the country of residence or holdings affecting the withholding requirements fro a subsequent payment.

  I/We also undertake to provide Revenue Canada, upon request, such information as may be necessary to substantiate the accuracy of the information contained herein.

  Dated......................................................, 19...

  .......................................................................

  (Authorized signature of agent, nominee and/or registered holder)

  Franse tekst

  A:.....................................................................

  (nom et adresse du payeur canadien)

  Objet:................................................................

  (description des biens)

  Je/nous..............................................................

  (nom du mandataire, du propriétaire apparent ou du détenteur inscrit)

  certifie (certifions) par les présentes que les revenus de tous les biens désignés ci-dessus qui sont enregistrés ou doivent être enregistrés en mon (notre) nom sont et continueront d'être uniquement la propriété de personnes résidentes et (où une telle exigence est indiquée dans la convention pertinente) ASSUJETTIES A L'IMPÔT DANS DES pays avec lesquels le Canada a conclu une convention fiscale prévoyant un taux de retenue d'impôt canadien de ..% sur les sommes versées ou créditées à l'égard de tels biens.

  Je (nous) conviens (convenons) de remplacer cette attestation s'il devait survenir un changement dans le pays de résidence ou le portefeuille touchant les exigence de retenue à l'égard d'un paiement subséquent.

  Je (nous) conviens (convenons) également de fournir à Revenu Canada, sur demande, tout reseignement pouvant être nécessaire pour établir l'exactitude des reseignements contenus aux présentes.

  Fait à.........................................................,19...

  (Signature autorisée du mandataire, du propriétaire apparent ou du détenteur inscrit)

 • 3. Teruggaaf van te veel ingehouden Canadese belasting

  • 1. Indien van de genoten opbrengst meer Canadese belasting is ingehouden dan overeenkomt met de desbetreffende bepalingen van de Overeenkomst, heeft de belanghebbende inwoner van Nederland aanspraak op teruggaaf van hetgeen te veel aan belasting werd ingehouden.

  • 2. Verzoeken om teruggaaf van Canadese belasting geheven van dividenden, interest, royalty's en inkomsten uit nalatenschap en trusts moeten te bevoegder plaatse worden ingediend binnen een tijdvak van drie jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting is geheven ( onderdeel VII van het Protocol). Voor wat betreft de overige opbrengsten moet het verzoek om teruggaaf van Canadese belasting ingevolge de Canadese wet te bevoegder plaatse worden ingediend binnen een tijdsverloop van twee jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting werd overgemaakt.

  • 3. Het verzoek moet worden gesteld op het Canadese formulier NR7-R in tweevoud. Blanco exemplaren van dit formulier zijn op aanvraag verkrijgbaar: in Nederland bij de Belastingdienst/-Centrum voor facilitaire dienstverlening, Afdeling Logistiek reprografisch centrum, Postbus 1314, 7301 BN Apeldoorn, en in Canada bij Revenue Canada, International Taxation Office, 2540 Lancaster Road, Ottawa, Ontario, K1A 1A8.

  • 4. De belanghebbende vult de eerste drie rubrieken (tot en met de rubriek 'Certification') van het formulier NR7-R in.

  • 5. Indien de belanghebbende bij de uitbetaling van de opbrengst het Canadese formulier 'NR4B Supplementary' heeft ontvangen, voegt hij het derde exemplaar daarvan bij het formulier NR7-R. Het ingevulde eerste exemplaar van het formulier NR7-R zendt hij, te zamen met het derde exemplaar van het formulier NR4B Supplementary, naar Revenue Canada, International Taxation Office, 2540 Lancaster Road, Ottawa, Ontario, K1A 1A8. Het ingevulde tweede exemplaar van het formulier kan door de belanghebbende worden achtergehouden.

  • 6. Indien de belanghebbende het in lid 5 bedoelde formulier NR4B Supplementary niet heeft ontvangen, laat hij de rubriek 'CERTIFICATE OF TAX WITHHELD' op het formulier NR7-R invullen en ondertekenen door de betaler of 'disbursing agent' van de desbetreffende opbrengst. Deze persoon zorgt voor doorzending van het formulier NR7-R naar Revenue Canada, International Taxation Office, 2540 Lancaster Road, Ottawa, Ontario, K1A 1A8.

  Het verdient aanbeveling bij de aanbieding van het formulier NR7-R de betaler of 'disbursing agent' te vragen voor doorzending van het formulier zorg te dragen.

Artikel 3. Intrekking

De regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 21 maart 1995, nr. IFZ95/315 U (Stcrt. van 28 maart 1995, nr. 62), wordt ingetrokken, met dien verstande dat de bepalingen van die regeling van toepassing blijven met betrekking tot aan de bron geheven belastingen op dividenden, interest, royalty's en sommige andere soorten van inkomsten die vóór 16 december 1998 zijn betaald, en voor andere belastingen van toepassing blijven met betrekking tot belastingjaren die aanvangen vóór 16 december 1998.

Artikel 4. Inwerkingtreding

 • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als: Canadese uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Canada.

 • 2 Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

 • 3 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 4 Deze regeling vindt met betrekking tot aan de bron geheven belastingen toepassing op dividenden, interest, royalty's en sommige andere soorten van inkomsten die op of na 16 december 1998 zijn betaald, en vindt voor andere belastingen toepassing met betrekking tot belastingjaren die aanvangen op of na 16 december 1998 (artikel IX, eerste lid, onderdeel a, van het wijzigingsprotocol van 25 augustus 1997).

  De uitdrukking 'betaald' heeft de betekenis welke die uitdrukking heeft volgens de wetgeving van Canada (artikel XVII, derde lid, van het wijzigingsprotocol van 4 maart 1993).

De

Staatssecretaris

van Financiën

W.A. Vermeend

Terug naar begin van de pagina