Vaststelling model-KB aanstelling leden Algemene Bestuursdienst

Geldend van 26-02-1999 t/m heden

Vaststelling model-KB aanstelling leden Algemene Bestuursdienst

Circulaire aan de Ministers

Gebleken is dat onduidelijkheid bestaat over de vormgeving van een koninklijk besluit waarbij ambtenaren worden aangesteld tot lid van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Om die reden is een model-KB opgesteld, dat bij deze circulaire is gevoegd.

Met name verdient aandacht dat de aanstelling ingevolge artikel 7, eerste lid, van het ARAR geschiedt op voordracht van de vakminister ’in overeenstemming met’ de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dat betekent dat ondertekening alleen hoeft plaats te vinden door de desbetreffende vakminister. De overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt uit de medeparagraaf op de minuut van de voordracht aan H.M. de Koningin. Daartoe wordt die minuut verzonden aan het bureau ABD. Na verlening van medeparaaf wordt de minuut teruggezonden naar het desbetreffende ministerie voor aanbieding aan H.M. de Koningin. In de voordracht dient ook uitdrukkelijk te worden opgenomen dat deze geschiedt in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Een soortgelijke voordracht en procedure vindt plaats bij ontslag van een lid van de ABD.

Het voorgaande is afgestemd met het Kabinet van de Koningin.

De circulaire van 18 maart 1998, nr. AD98/U282, is ingetrokken.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze,
De

directeur-generaal Management en Personeelsbeleid

,

A.H.C. Annink

Model KB

Besluit van ...

houdende de aanstelling van ...

Op de voordracht van Onze Minister van (desbetreffende ministerie) in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van ..., nummer..

Gelet op het Algemeen Rijksambtenarenreglement en het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984;

Hebben goedgevonden en verstaan:

met ingang van ....

(naam),

geboren ...

aan te stellen tot lid van de Algemene Bestuursdienst in vaste, algemene dienst van het Rijk.

Te bepalen dat het salaris zal worden vastgesteld volgens schaal ...

Onze Minister van (desbetreffende ministerie) is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift wordt gezonden aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De Minister van (desbetreffende ministerie),

Terug naar begin van de pagina