Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet [...] zaken (aanpassing van het standaarduitwisselingsformaat)

Geldend van 10-02-1999 t/m heden

Besluit van 28 januari 1999 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken in verband met de aanpassing van het standaarduitwisselingsformaat

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 21 december 1998, nr. WDB98/443M, gedaan in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 39 van de Wet waardering onroerende zaken;

De Raad van State gehoord (advies van 7 januari 1999, nr. W06.98.0596.);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 21 januari 1999, nr. WDB99/4 U, uitgebracht in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken.]

ARTIKEL II

De bijlage zoals die gold op 31 december 1998 kan nog na die datum worden toegepast voor de registratie en de verstrekking van gegevens die betrekking hebben op de periode voor 1 januari 1999.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1999.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 januari 1999

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. F. G. Vermeend

Uitgegeven de negende februari 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina