Reparatiewet I

Geldend van 03-08-2005 t/m heden

Wet van 28 januari 1999 tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten in diverse wetten alsmede intrekking van enkele wetten die geen betekenis meer hebben (Reparatiewet I)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in diverse wetten enkele wijzigingen van wetstechnische of ondergeschikte aard aan te brengen in verband met geconstateerde wetstechnische gebreken en leemten en enkele wetten in te trekken die geen feitelijke betekenis meer hebben;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL LXXVIIIA

[Red: Wijzigt de wet, houdende aanvulling van titel 7.1 (Koop en ruil) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake de koop van onroerende zaken alsmede vaststelling en invoering van titel 7.12 (Aanneming van werk).]

ARTIKEL LXXIX

[Red: Wijzigt de wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten met het oog op de opneming in het Wetboek van Strafrecht van eenvormige strafbepalingen inzake het verstrekken van onware gegevens en het nalaten te voldoen aan wettelijke verplichtingen om tijdig gegevens te verstrekken (concentratie strafbaarstelling frauduleuze gedragingen).]

ARTIKEL LXXIXA

[Red: Wijzigt de wet tot aanpassing van het fiscale procesrecht aan de Algemene wet bestuursrecht en wijziging van een aantal fiscale en andere wetten (herziening van het fiscale procesrecht).]

ARTIKEL LXXIXB

[Red: Wijzigt de wet, houdende wijziging van de Ziekenfondswet, de Wet tarieven gezondheidszorg en de Wet ziekenhuisvoorzieningen in verband met wijzigingen in de taak, samenstelling en werkwijze van de in die wetten geregelde bestuursorganen, alsmede wijziging van andere wetten in verband daarmee (uitvoeringsorganen volksgezondheid).]

ARTIKEL CXII

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

ARTIKEL CXV

[Red: Wijzigt de Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden.]

ARTIKEL CXLVIIIA

[Red: Wijzigt de wet houdende wettelijke regeling van het notarisambt, mede ter vervanging van de Wet van 9 juli 1842, Stb. 20, op het Notarisambt en de Wet van 31 maart 1847, Stb. 12, houdende vaststelling van het tarief betreffende het honorarium der notarissen en de verschotten (Wet op het notarisambt).]

ARTIKEL CLXVI

De Wet van 7 juni 1919, houdende nadere voorzieningen ter bestrijding van heling (Stb. 311) wordt ingetrokken.

ARTIKEL CLXVII

De Wet van 31 mei 1929, houdende bepalingen betreffende den in- en doorvoer van kippen- en eendeneieren (Stb. 276) wordt ingetrokken.

ARTIKEL CLXVIII

[Red: Wijzigt de Wet van 14 december 1949, houdende vereenvoudiging van de wijze van uitbrengen van exploiten aan het Grootboek 1946 en aan enig Schuldregister voor geldleningen ten laste van het Rijk.]

ARTIKEL CLXIX

[Red: Wijzigt de Wet van 23 oktober 1957, houdende goedkeuring van de op 20 februari 1957 te Kopenhagen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en ter voorkoming van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen van inkomsten en van vermogen.]

ARTIKEL CLXX

De Wet van 18 december 1957, houdende een nieuwe regeling van de samenstelling der burgerlijke gerechten en van de bezoldiging van de rechterlijke ambtenaren vervalt.

ARTIKEL CLXXI

[Red: Wijzigt de Wet van 17 februari 1972, houdende uitvoering van de op 10 september 1964 te Parijs ondertekende Overeenkomst inzake beslissingen tot verbetering van akten van de burgerlijke stand, met Bijlagen en aanvulling, in verband daarmede, van artikel 29 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.]

ARTIKEL CLXXIII

De Wet van 2 juli 1980, houdende regelen omtrent een eenmalige uitkering aan bepaalde Molukse gewezen KNIL-militairen en hun weduwen ter zake van over de periode 1 mei 1956 tot 1 januari 1964 gederfd pensioen (Stb. 385) wordt ingetrokken.

ARTIKEL CLXXIV

De Wet van 21 april 1988, houdende regeling van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de voormalige bejaardenziekenfondsverzekering, wijziging van de Ziekenfondswet in verband met afbakening aanspraak op verstrekkingen in het buitenland, alsmede wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 250) wordt ingetrokken.

ARTIKEL CLXXV

De Wet van 29 september 1988 (Stb. 479), houdende opheffing van de nietigheid van bepaalde overeenkomsten van kredietverlening in de zin van de Wet op het consumptief geldkrediet (Stb. 1972, 399), die deel uitmaken van een afbetalingstransactie in de zin van de Wet op het afbetalingsstelsel 1961 (Stb. 1976, 515) wordt ingetrokken.

ARTIKEL CLXXVI

[Red: Wijzigt de Wet van 2 mei 1990 tot uitvoering van het op 20 mei 1980 te Luxemburg tot stand gekomen Europese Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake het gezag over kinderen en betreffende het herstel van het gezag over kinderen, uitvoering van het op 25 oktober 1980 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen alsmede algemene bepalingen met betrekking tot verzoeken tot teruggeleiding van ontvoerde kinderen over de Nederlandse grens en de uitvoering daarvan.]

ARTIKEL CLXXVII

De Wet van 9 mei 1990, houdende wijziging van onder meer de Wet op de studiefinanciering in verband met de dekking van de meeruitgaven ter zake van de uitvoering van die wet, vereenvoudiging van die wet, verbeteringen van procesrechtelijke aard, alsmede de afschaffing van de tegemoetkoming in de overige studiekosten (Vereenvoudiging WSF I) (Stb. 298) vervalt.

ARTIKEL CLXXVIII

[Red: Wijzigt de Wet van 29 mei 1991, tot opheffing van het Visserijschap en het Bedrijfschap voor de Groothandel in Vis en Aanverwante Bedrijven, tevens strekkende tot wijziging van de Instellingswet Productschap voor Vis en Visproducten.]

ARTIKEL CLXXIX

De Wet van 2 april 1992, houdende vaststelling van de herziening van pensioenen, uitkeringen, grondslagen en bedragen ingevolge de Wetten voor oorlogsgetroffenen voor het jaar 1990 (Stb. 198) wordt ingetrokken.

ARTIKEL CLXXX

[Red: Wijzigt de Wet van 4 februari 1994 tot wijziging van de Wet op de bezoldiging van de rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten (wijziging bezoldigingsstructuur).]

ARTIKEL CLXXXI

[Red: Wijzigt de Wet van 22 juni 1994 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgeriljke Rechtsvordering, het Wetboek van Koophandel en de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting (wijziging voorwaarden nationaliteitsverlening en registratie zeeschepen).]

ARTIKEL CLXXXII

[Red: Wijzigt de Wet van 29 juni 1994, houdende wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en van de Wet op de inkomstenbelasting 1964.]

ARTIKEL CLXXXIV

[Red: Wijzigt de Wet van 31 oktober 1996, houdende invoeging van de titels 7 en 12 in Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek.]

ARTIKEL CLXXXV

[Red: Wijzigt de Wet van 23 januari 1997 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de herziening van de voorlopige maatregelen van kinderbescherming.]

ARTIKEL CLXXXVA

[Red: Wijzigt de Wet van 5 juli 1997 tot wijziging van bepalingen van de Mediawet, de Wet op de telecommunicatievoorzieningen en de Radio-Omroep-Zender-Wet 1935 in verband met de liberalisering van de mediawetgeving.]

ARTIKEL CLXXXVB

[Red: Wijzigt de Wet van 2 april 1998 tot wijziging van enkele onderwijswetten en technische wijziging van enkele andere wetten in verband met het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra.]

ARTIKEL CLXXXVC

[Red: Wijzigt de Wet van 14 mei 1998 tot uitvoering van het op 29 mei 1993 te 's-Gravenhage tot stand gekomen verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie en, in verband daarmee, wijziging van de Wet opneming buitenlandse pleegkinderen en enige andere wetten.]

ARTIKEL CLXXXVD

[Red: Wijzigt de Wet van 18 juni 1998 tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder meer de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht.]

ARTIKEL CLXXXVI

[Red: Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]

ARTIKEL CCI

De advocaten en procureurs die kantoor houden in een gemeente die ingevolge de Wet van 11 september 1996, houdende een gemeentelijke herindeling in de samenwerkingsgebieden Midden-Brabant, Breda en Westelijk Noord-Brabant en in een gedeelte van de samenwerkingsgebieden Zuidoost-Brabant en 's-Hertogenbosch (Stb. 449) is overgegaan naar een ander arrondissement, worden door de zorg van de betrokken griffiers ingeschreven bij de rechtbank van het nieuwe arrondissement. Zij blijven tot 1 januari 2002 tevens ingeschreven bij de rechtbank van het oude arrondissement. Artikel 61, tweede lid, tweede volzin, van de Advocatenwet blijft buiten toepassing.

ARTIKEL CCII

  • 2 De in het eerste lid bedoelde wet is evenmin van invloed op de bevoegdheid van de rechter tot kennisneming van strafbare feiten die voorafgaand aan de in die wet geregelde herindeling door de officier van justitie in behandeling zijn genomen, met dien verstande dat in strafzaken waarin na de inwerkingtreding van die wet hoger beroep wordt ingesteld, deze bepaling buiten toepassing blijft.

ARTIKEL CCIII

Ten aanzien van de mogelijkheid om administratief beroep in te stellen ingevolge artikel 5, vijfde lid, 7 vijfde lid, of 16, zesde lid, van de Warenwet, zoals dat artikel luidde voor de datum van inwerkingtreding van artikel LXXXI, tegen een besluit dat voor die datum is bekendgemaakt, blijft het recht zoals het gold voor dat tijdstip van toepassing.

ARTIKEL CCIIIA

  • 1 Indien voor de datum van inwerkingtreding van artikel CXXXIa, onderdeel B, tegen een besluit van een kamer van koophandel en fabrieken als bedoeld in artikel 55 van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 beroep is ingesteld bij de rechtbank, dan wel tegen een uitspraak van de rechtbank op een beroep tegen een dergelijk besluit hoger beroep is ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, en op het beroep of het hoger beroep nog geen uitspraak is gedaan, draagt de rechtbank onderscheidenlijk de Afdeling bestuursrechtspraak de behandeling daarvan over aan het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

  • 2 Indien op het tijdstip van inwerkingtreding van artikel CXXXIa, onderdeel B, nog hoger beroep openstaat bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het College van Beroep voor het bedrijfsleven in de plaats van de Afdeling bestuursrechtspraak.

ARTIKEL CCIV

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 28 januari 1999

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de zestiende februari 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina