Regeling herziening arbeidsongeschiktheidsuitkering zonder wachttijd

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geldend van 11-02-1999 t/m 21-09-2004

Regeling herziening arbeidsongeschiktheidsuitkering zonder wachttijd

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst,

Gelet op artikel 39, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 15, eerste lid, onderdeel d, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en op artikel 14, eerste lid, onderdeel d, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 22-09-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Herziening uitkering bij toename arbeidsongeschiktheid

[Vervallen per 22-09-2004]

Terzake van toeneming van de arbeidsongeschiktheid vindt herziening van een arbeidsongeschiktheidsuitkering steeds plaats zodra de toeneming van de arbeidsongeschiktheid intreedt:

  • a. binnen vier weken na afloop van de in artikel 37, eerste lid, van de WAO, artikel 13, eerste lid, van de WAZ of artikel 12, eerste lid, van de WAJONG bedoelde periode van 52 weken en de arbeidsongeschiktheid van de belanghebbende bij afloop van die periode niet meer was toegenomen;

  • b. binnen vier weken na afloop van de in het artikel 38, eerste lid, van de WAO, artikel 14, eerste lid, van de WAZ of artikel 13, eerste lid, van de WAJONG bedoelde periode van vier weken en de arbeidsongeschiktheid van de belanghebbende bij afloop van die periode niet meer was toegenomen.

Artikel 3. Geen herziening uitkering bij toename arbeidsongeschiktheid

[Vervallen per 22-09-2004]

  • 1 De in artikel 2, onderdeel a, bedoelde herziening op grond van de WAO heeft niet plaats, indien de belanghebbende bij de aanvang van de in dat onderdeel bedoelde periode van 52 weken niet verzekerd is op grond van de WAO en de op die periode betrekking hebbende toeneming van de arbeidsongeschiktheid kennelijk is voortgekomen uit een andere oorzaak dan die, waaruit de ongeschiktheid, terzake waarvan uitkering wordt genoten, is voortgekomen.

  • 2 De in artikel 2, onderdeel a, bedoelde herziening op grond van de WAZ dan wel de WAJONG heeft niet plaats, indien de op die periode betrekking hebbende toeneming van de arbeidsongeschiktheid kennelijk is voortgekomen uit een andere oorzaak dan die, waaruit de ongeschiktheid, terzake waarvan uitkering wordt genoten, is voortgekomen.

Artikel 4. Intrekking

[Vervallen per 22-09-2004]

De regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 10 september 1976/nr. 54.097, Directoraat-Generaal voor de Sociale Voorzieningen, Stafafdeling B.O., houdende aanwijzing gevallen waarin terzake van toeneming van arbeidsongeschiktheid de uitkering onmiddellijk wordt herzien (Stcrt. 179), wordt ingetrokken.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1998.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 januari 1999

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina