Bekendmaking subsidiabel thema Regeling subsidiëring Extra Impuls natuur- en milieu-educatie

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 23-01-2004

Bekendmaking subsidiabel thema Regeling subsidiëring Extra Impuls natuur- en milieu-educatie

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 3 en 8, vierde lid, van de Regeling subsidiëring Extra Impuls natuur- en milieu-educatie

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Aanvragen tot subsidieverlening voor themaprojecten als bedoeld in artikel 4, tweede lid, onderdeel c, van de Regeling subsidiëring Extra Impuls natuur- en milieu-educatie, kunnen ingediend worden voor het thema professionalisering.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor het in artikel 1 genoemde thema is voor het jaar 1999 een bedrag van f 425.000,- beschikbaar.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Themaprojecten betreffende professionalisering zijn gericht op:

 • a. het professionaliseren van individuele medewerkers van uitvoerende en ondersteunende organisaties op het gebied van natuur- en milieueducatie door middel van cursussen of trainingen die daartoe strekken, of

 • b. het professionaliseren van uitvoerende en ondersteunende organisaties op het gebied van natuur- en milieueducatie door middel van een advies- of begeleidingstraject dat daartoe strekt.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor het thema professionalisering komen uitsluitend projecten voor subsidiëring in aanmerking waarmee:

 • a. medewerkers in vaste dienst van uitvoerende of ondersteunende organisaties worden getraind in managementaspecten van professionalisering, waaronder projectmanagement, procesmanagement, accountmanagement, marketing, acquisitie, public relations, personeelsbeleid en onderhandelen;

 • b. een proces van professionalisering op gang wordt gebracht bij uitvoerende of ondersteunende organisaties op het gebied van natuur- en milieueducatie, of

 • c. themaprojecten betreffende professionalisering, waarvoor in 1997 of in 1998 subsidie is verleend op basis van de Regeling subsidiëring Extra Impuls natuur- en milieu-educatie, worden voortgezet en verdiept.

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2004]

Bij de aanvraag wordt het professionaliseringsmodel voor organisaties op het gebied van natuur- en milieueducatie, zoals dat is ontwikkeld in het Programma Professionalisering NME 1997, als uitgangspunt gehanteerd.

Artikel 6

[Vervallen per 24-01-2004]

Subsidie wordt verleend onder de voorwaarde dat het project zal zijn uitgevoerd vóór 31 december 1999.

Artikel 7

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De subsidie voor aanvragen die betrekking hebben op artikel 4, eerste lid, onderdeel a, bedraagt ten hoogste € 1.134,45 per medewerker en wordt verleend onder de voorwaarde dat de aanvrager een eigen bijdrage levert van ten minste 10% van de kosten.

 • 2 De subsidie voor aanvragen die betrekking hebben op artikel 4, eerste lid, onderdeel b, bedraagt ten hoogste € 6.806,70 per aanvraag en wordt verleend onder de voorwaarde dat de aanvrager een eigen bijdrage levert van ten minste 10% van de kosten.

 • 3 De subsidie voor aanvragen die betrekking hebben op artikel 4, eerste lid, onderdeel c, bedraagt ten hoogste € 4.537,80 per aanvraag en wordt verleend onder de voorwaarde dat de aanvrager een eigen bijdrage levert van ten minste 25% van de kosten.

Artikel 8

[Vervallen per 24-01-2004]

Aanvragen voor themaprojecten als bedoeld in artikel 1 verschaffen in ten hoogste 1000 woorden informatie over:

 • a. de achtergrond van de professionaliseringsvraag;

 • b. het doel van het project;

 • c. beoogd resultaat;

 • d. werkwijze;

 • e. beoogde projectuitvoerders, eventuele partners, en externe deskundigen;

 • f. kosten;

 • g. eigen bijdrage;

 • h. planning op hoofdlijnen.

Artikel 9

[Vervallen per 24-01-2004]

Aanvragen voor themaprojecten als bedoeld in artikel 1 kunnen worden ingediend tot 1 maart 1999.

Artikel 10

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina