Wijzigingsbesluit Besluit geneeskundige verzorging politie 1994 (schrappen van toetredingsdrempel)

[Regeling vervallen per 22-12-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2006.]
Geldend van 12-02-1999 t/m 31-12-2005

Besluit van 27 januari 1999, houdende wijziging van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994 in verband met het schrappen van de toetredingsdrempel

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 4 november 1997, Directoraat-Generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, nr. EA97/U3763;

Gelet op artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993 en artikel 9, zesde lid, van de LSOP-wet;

De Raad van State gehoord (advies van 21 januari 1998, No. W04.97.0720);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 januari 1999, Directoraat-Generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, nr. EA98/517450;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

[Vervallen per 22-12-2006]

Een ambtenaar van politie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a en b, en tweede lid, van de Politiewet 1993 en een ambtenaar werkzaam bij het Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie of de Dienst geneeskundige verzorging politie, met een betrekking in deeltijd met een omvang van minder dan 30% van een volledige betrekking die vanaf of na 1 november 1996 vrijwillig aan de geneeskundige verzorging politie heeft deelgenomen, wordt voor het tijdvak van zijn deelname gelegen voor inwerkingtreding van dit besluit aangemerkt als deelnemer in de zin van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994.

Artikel III

[Vervallen per 22-12-2006]

Geen deelnemer in de zin van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994 is degene, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994, met een betrekking in deeltijd met een omvang van minder dan 30% van een volledige betrekking op 1 november 1996, mits hij de Dienst geneeskundige verzorging politie en het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder k, van het Besluit algemene rechtspositie politie, binnen drie maanden na de inwerkingtreding van dit besluit schriftelijk meedeelt af te zien van deelnemerschap zolang de betrekking in deeltijd minder dan 30% zal zijn. De mededeling kan binnen drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit schriftelijk worden herroepen. Betrokkene wordt dan deelnemer vanaf de datum van herroeping dan wel uiterlijk per 1 januari van het jaar volgend op zijn herroeping.

Artikel IV

[Vervallen per 22-12-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 januari 1999

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Peper

Uitgegeven elfde februari 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina