Regeling subsidie zoute veren

Geldend van 01-06-2001 t/m heden

Regeling subsidie zoute veren

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat (Stb. 1997, 724)

Besluit:

1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

de Minister:

de Minister van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 2

De Minister verleent subsidie aan de veerdiensten B.V. Rederij Doeksen en Zonen te Terschelling-West, Wagenborg Passagiersdiensten B.V. te Delfzijl en N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming T.E.S.O. te Den Hoorn.

Artikel 3

De subsidie wordt een veerdienst verleend ter tegemoetkoming in en tot de hoogte van de door die dienst verleende reductie op de vastgestelde vervoertarieven voor personen met een leeftijd van 65 jaar of ouder.

Artikel 4

De subsidie wordt verleend onder de volgende voorwaarden:

  • a. de in artikel 3 bedoelde reductie is uitsluitend verleend aan houders van een Pas 65 of houders van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de identificatieplicht en houders van een paspoort uit een van de overige lidstaten van de Europese Unie waaruit de leeftijd van 65 jaar of ouder blijkt;

  • b. voor deze reductie worden specifieke kaartsoorten gebruikt. Deze kaarten worden alleen gebruikt met op [tekstcorrectie :"met op" moet zijn "op"] vertoon van een van de documenten als bedoeld onder a. Op deze kaarten wordt vermeld dat zij enkel samen op vertoon van een van de documenten als bedoeld onder a geldig kunnen worden gebruikt;

  • c. deze reductie bedraagt nooit meer dan 50% van de normaal voor een kaartsoort geldende prijs en wordt alleen gegeven op de onder b. bedoelde specifieke kaartsoorten.

2. Verplichtingen van de subsidie-ontvanger

Artikel 5

  • 1 De directeur van een in artikel 2 genoemde veerdienst kan éénmaal per kwartaal van het kalenderjaar aan de hand van verkoopgegevens opgestelde voorschotnota’s indienen. De voorschotnota wordt binnen 30 dagen na afloop van het betreffende kwartaal ingediend.

  • 3 De voorschot- en afrekeningsnota’s worden ingediend bij de betrokken hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de regionale directie.

3. Subsidievaststelling

Artikel 6

De Minister verleent een voorschot op de subsidie voor een in artikel 2 genoemde veerdienst ter hoogte van de door de directeur van die veerdienst overeenkomstig artikel 5 ingediende voorschotnota.

Artikel 7

Betaling van de voorschot- en afrekeningsnota’s vindt plaats binnen 30 dagen na datum van binnenkomst van de nota.

Artikel 8

De Minister stelt de subsidie voor een in artikel 2 bedoelde veerdienst ambtshalve vast uiterlijk 30 dagen na de verzending van de in artikel 5, tweede lid, bedoelde afrekeningsnota. Hij stelt de subsidie vast ter hoogte van de afrekeningsnota.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina