Instelling Platform aanpak wachttijden (zorgsector)

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 31-01-1999 t/m 27-08-2004

Instelling Platform aanpak wachttijden (zorgsector)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Overwegende dat ondergetekende in de notitie ’Wachttijden en tweedeling’ van 16 februari 1998 haar aanpak van de wachttijden in de curatieve zorg en de ambulante geestelijke gezondheidszorg uiteen gezet heeft;

Gezien dat partijen uit het veld naar aanleiding van de rondetafelconferentie met de Vaste Commissie van Volksgezondheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 12 maart 1998 het plan ’Structurele aanpak van wachttijden in de zorgsector’ hebben gepresenteerd;

Overwegende dat dit plan concrete actiepunten bevat gericht op het bestrijden van te lange wachttijden in de curatieve somatische zorg en de ambulante geestelijke gezondheidszorg en daarmee goed aansluit bij genoemde beleidsnotitie ’Wachttijden en tweedeling’;

Overwegende dat het van belang is de implementatie van de aanbevelingen uit beide documenten te stimuleren en te bewaken;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

Er is een Platform aanpak wachttijden (zorgsector), verder te noemen het platform.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

Het platform heeft als doel het stimuleren en bewaken van de implementatie van de aanbevelingen uit het plan ’Structurele aanpak van wachttijden in de zorgsector’ d.d. 12 maart 1998.

Om dit doel te realiseren onderneemt het platform de volgende activiteiten:

 • a. stimuleren van overleg en afstemming tussen betrokken partijen, met als doel het vergroten van de toegankelijkheid van adequate zorg;

 • b. actief afstemmen met betrokkenen over te realiseren veranderingen, inclusief afstemming over het in gang zetten en zo nodig subsidiëren van projecten en dergelijke;

 • c. bevorderen van concrete afspraken tussen partijen omtrent de taakverdeling bij het realiseren van gewenste veranderingen;

 • d. volgen van de voortgang naar aanleiding van uitgebrachte adviezen en bevorderen dat waar nodig bijsturing plaatsvindt;

 • e. verzamelen van de informatie die relevant is om de voortgang te kunnen volgen, onder andere op basis van terugkoppeling door de betrokken partijen;

 • f. verzorgen van rapportages over de voortgang respectievelijk verzorgen van eindrapportages.

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2004]

Het platform wordt vooralsnog ingesteld voor één jaar; na een jaar vindt rapportage plaats. Op basis hiervan wordt vervolgens bekeken welke rol het platform in het vervolg kan hebben. Eventueel zal het platform met een aangepaste taakstelling voor een beperkte duur worden verlengd.

Artikel 4

[Vervallen per 28-08-2004]

In het platform hebben zitting:

 • drs D.J.D. Dees, op persoonlijke titel, voorzitter;

 • drs J.C. van Beek, namens de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, lid;

 • mevr. drs J.E. Beelen, namens het Coördinatieorgaan samenwerkende ouderenorganisaties, lid;

 • drs C. de Groen, namens de Nederlandse Zorgfederatie, lid;

 • mevr. drs V. Hoel, namens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, lid;

 • drs F.W.M. Hol, namens de Orde van Medisch Specialisten, lid;

 • drs R.A. Huisman, namens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, lid;

 • drs L. Keâ, namens GGZ Nederland, lid;

 • drs R.N. van der Plank, namens VNO-NCW, lid;

 • drs B.A. Ponsioen, namens Zorgverzekeraars Nederland, lid;

 • mr B. Reerink, namens de landelijke Vereniging voor Sociaal-Geneeskundigen, lid;

 • drs G.A.P. Rutten, namens de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg, lid;

 • mr C.J.W. Steenbergen, namens de Branche-organisatie van arbodiensten, lid;

 • mevr. drs G.E.M. Tielen, namens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, lid;

 • dr H. van der Velden, namens FNV, lid;

 • drs E. Verkaar, namens de Nederlandse Patiënten consumenten Federatie, lid;

 • mevr. drs W. van der Werf, namens de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, lid;

 • drs A.P.M. Kroonen, op persoonlijke titel, secretaris.

Artikel 5

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer en die in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij geplaatst is.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina