Besluit, toekenning vaste beloning aan de voorzitter en de leden van het Adviescollege uitvoering wetten voor oorlogsgetroffenen

Geldend van 04-06-1999 t/m heden

Besluit van 22 januari 1999, houdende de toekenning van een vaste beloning aan de voorzitter en de leden van het Adviescollege uitvoering wetten voor oorlogsgetroffenen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 januari 1999, kenmerk DVVB/MB-U-981572;

Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

  • 1 Aan de voorzitter van het Adviescollege uitvoering wetten voor oorlogsgetroffenen wordt in plaats van een vacatiegeld een vaste beloning ten bedrage van achtduizendvierhonderd gulden per zes maanden toegekend.

  • 2 Aan de leden van het adviescollege, genoemd in het eerste lid, wordt in plaats van een vacatiegeld een vaste beloning ten bedrage van vierduizend gulden per zes maanden toegekend.

  • 3 Indien de voorzitter of een lid van het adviescollege, genoemd in het eerste lid, niet gedurende de hele termijn van zes maanden de functie van voorzitter of lid bekleedt, wordt zijn beloning, genoemd in respectievelijk het eerste en tweede lid, naar evenredigheid vastgesteld.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 1998.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit.

's-Gravenhage, 22 januari 1999

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven drieëntwintigste februari 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina