Wijzigingsbesluit Besluit geneeskundige verzorging politie 1994 (integratie Regeling [...] in het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994)

[Regeling vervallen per 22-12-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2006.]
Geldend van 10-02-1999 t/m 31-12-2005

Besluit van 22 januari 1999, houdende wijziging van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994 in verband met de integratie van de Regeling ziektekostenvoorziening politiepersoneel in het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 november 1998, directoraat generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, nr. EA97/U5333;

Gelet op artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993 en artikel 9, zesde lid, van de LSOP-wet;

De Raad van State gehoord (advies van 11 december 1998, No.W04.98.0543);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 januari 1999, directoraat generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, nr. EA98/62386;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL II

[Vervallen per 22-12-2006]

Onverminderd het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994 is deelnemer in de zin van dit besluit de gewezen deelnemer, weduwe of weduwnaar, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen d en e, van dat Besluit, die eerder heeft afgezien van voortzetting van het deelnemerschap, mits hij uiterlijk binnen twaalf maanden na de inwerkingtreding van dit besluit een schriftelijk verzoek tot deelnemerschap indient bij de Dienst. Een betrokkene die zijn particuliere ziektekostenverzekering aantoonbaar niet heeft kunnen beëindigen binnen twaalf maanden na de inwerkingtreding van dit besluit, wordt eveneens als deelnemer beschouwd met dien verstande dat hij geen premie betaalt en geen andere declaraties kan indienen dan die op grond van artikel 7a van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994.

ARTIKEL III

[Vervallen per 22-12-2006]

Aanvragen op grond van de Regeling ziektekostenvoorziening politiepersoneel over een tijdvak van twaalf maanden waarvan minstens één maand in 1998 is gelegen, worden door de Dienst, belast met de uitvoering van de Regeling ziektekostenvoorziening politiepersoneel, afgehandeld conform die regeling.

ARTIKEL IV

[Vervallen per 22-12-2006]

De Regeling ziektekostenvoorziening politiepersoneel wordt ingetrokken.

ARTIKEL V

[Vervallen per 22-12-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1999.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 januari 1999

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Peper

Uitgegeven negende februari 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina