Besluit ondertekening convenant handhaving milieuwet- en regelgeving

Geldend van 14-02-1999 t/m heden

Besluit ondertekening convenant handhaving milieuwet- en regelgeving

De Minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, gehoord de hoofdinspecteur van het Staatstoezicht op de volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu;

Gelet op de brief d.d. 29 augustus 1997 (Kamerstukken II, 22 343, nr. 29) van de Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Verkeer en Waterstaat en van Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, inzake de structuur en cultuur van de handhaving van milieuwet- en regelgeving;

Overwegende, dat in bovengenoemde brief d.d. 29 augustus 1997 de voornemens zijn opgenomen inzake de versterking van de samenwerking tussen de handhavingspartners;

Overwegende, dat ter verwezenlijking van de voornemens, in 1999, in elke provincie één of meer convenanten zullen worden gesloten door de instanties die belast zijn met de handhaving van de milieuwet- en regelgeving in die provincie;

Overwegende, dat de Inspectie van het Staatstoezicht op de volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu, namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, partij zal zijn bij de convenanten;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. Minister:

de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

b. hoofdinspecteur:

hoofdinspecteur van het Staatstoezicht op de volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu;

c. regionaal inspecteur:

regionaal inspecteur van het Staatstoezicht op de volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu;

d. convenant:

ter uitvoering van de brief van de Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Verkeer en Waterstaat en van Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, per provincie of per regio gemaakte schriftelijke afspraken met alle binnen de provincie of per regio aanwezige handhavingspartners, ter verbetering van de kwaliteit van de handhaving.

Artikel 2

De regionaal inspecteur en de plaatsvervangend regionaal inspecteur worden gemachtigd om namens de Minister convenanten te ondertekenen, voor de provincies welke binnen hun werkgebied vallen.

Artikel 3

  • 1 De minister, gehoord de hoofdinspecteur, kan aanwijzingen geven over de uitoefening van de door hem verleende machtiging, genoemd in artikel 2.

  • 2 De regionaal inspecteur of de plaatsvervangend regionaal inspecteur verschaft de minister en de hoofdinspecteur, uit eigen beweging of op hun verzoek inlichtingen over de uitoefening van de verleende bevoegdheid.

Artikel 4

Indien toepassing wordt gegeven aan artikel 2, luidt de ondertekening:

de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, handelend in zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, te dezen vertegenwoordigd door .... (de functie-aanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris).

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit ondertekening convenant handhaving milieuwet- en regelgeving.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1999.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s Gravenhage, 22 januari 1999

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Terug naar begin van de pagina