Regeling tot wijziging van de Nederlandse uitvoeringsvoorschriften belastingverdrag Nederland-Canada

Geldend van 10-02-1999 t/m heden

Wijziging van de Nederlandse voorschriften tot uitvoering van de op 27 mei 1986 tussen Nederland en Canada gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting, zoals laatstelijk gewijzigd bij het Protocol van 25 augustus 1997

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 28, derde en vierde lid, van de op 27 mei 1986 te ’s-Gravenhage tussen Nederland en Canada gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 1986, 65), zoals deze is gewijzigd bij het op 4 maart 1993 te ’s-Gravenhage gesloten Protocol tot wijziging van de genoemde Overeenkomst (Trb. 1993, 52) en het op 25 augustus 1997 te ’s-Gravenhage gesloten Protocol tot wijziging van de genoemde Overeenkomst (Trb. 1997, 258);

Besluit:

Artikel I

In de Nederlandse uitvoeringsvoorschriften belastingverdrag Nederland-Canada (Regeling van 28 juli 1994, nr. IFZ94/828, Stcrt. van 28 juli 1994, nr. 142, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij artikel V van de regeling van 23 december 1996, nr. IFZ96/1630M, Stcrt. van 30 december 1996, nr. 250) worden de volgende wijzigingen aangebracht.

  • A. Aan artikel 1, eerste lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot toegevoegd: en het op 25 augustus 1997 te ’s-Gravenhage gesloten Protocol tot wijziging van voornoemde Overeenkomst.

  • B. In artikel 4, eerste lid, wordt de zinsnede ’dat onmiddellijk of middellijk ten minste 25 percent van het kapitaal van het eerstbedoelde lichaam of ten minste 10 percent van het totale aantal stemmen in het eerstbedoelde lichaam bezit’ vervangen door: dat ten minste 25 percent van het kapitaal bezit van het eerstbedoelde lichaam of onmiddellijk of middellijk ten minste 10 percent van het totale aantal stemmen in het eerstbedoelde lichaam beheerst.

  • C. In artikel 4, tweede lid, wordt onderdeel c vervangen door: het gedeelte van dat kapitaal dat het in het eerste lid bedoelde Canadese lichaam bezit of het gedeelte van die stemmen dat het in het eerste lid bedoelde Canadese lichaam onmiddellijk of middellijk beheerst.

  • D. In artikel 4, derde lid, wordt de tekst van het tweede gedachtestreepje vervangen door: het lichaam ten minste 25 percent van het geplaatste en gestorte kapitaal van het Nederlandse lichaam blijft bezitten of onmiddellijk of middellijk ten minste 10 percent van het totale aantal stemmen in het Nederlandse lichaam blijft beheersen.

Artikel II

  • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling tot wijziging van de Nederlandse uitvoeringsvoorschriften belastingverdrag Nederland-Canada.

  • 2 Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

  • 3 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W.A. Vermeend

Terug naar begin van de pagina