Vaststelling administratiekostenvergoeding in het kader van de Wtz 1998 voor het jaar 1999

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 04-02-1999 t/m 27-08-2004

Vaststelling administratiekostenvergoeding in het kader van de Wtz 1998 voor het jaar 1999

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 9, vierde lid, van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

Per verzekerde op een overeenkomst van standaardverzekering, die ingevolge artikel 10, eerste lid, van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998, is aanvaard, wordt het bedrag bedoeld in artikel 8, derde lid, van de wet, voor het jaar 1999 vastgesteld op f 296,40 per jaar met uitzondering van verzekerden als bedoeld in artikel 4, van de Regeling vaststelling maximumpremies Wtz 1998, voor wie voornoemd bedrag wordt vastgesteld op f 174,00 per jaar.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

De beschikking van 21 december 1998 (Stcrt. 1998, 246) houdende vaststelling van de administratiekostenvergoeding in het kader van de Wtz 1998 voor het jaar 1999 wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1999.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina