Vrijstellingsregeling waterschade Meststoffenwet 1998

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 27-01-1999 t/m 23-01-2004

Vrijstellingsregeling waterschade Meststoffenwet 1998

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 59, eerste en derde lid, van de Meststoffenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

Meststoffenwet;

b. rapport:

rapport van de taxatie van de schade, bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de Regeling tegemoetkoming schade bij extreem zware regenval 1998, van de taxatie van de schade, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de Regeling tegemoetkoming schade bij tweede extreem zware regenval 1998 of van de opneming van de schade, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Regeling oogstschade 1998.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Bedrijven zijn in 1998 vrijgesteld van de heffingen, bedoeld in titel 2 van hoofdstuk IV van de wet, tot een belastbare hoeveelheid mineralen overeenkomend met 65 kilogram fosfaat en 165 kilogram stikstof per hectare van de tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond waarop akker- en tuinbouwgewassen zijn verbouwd die als gevolg van de extreem zware regenval in het najaar van 1998 niet konden worden geoogst, indien is voldaan aan de artikelen 3, 4 en 5.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Ten aanzien van de akker- en tuinbouwgewassen, bedoeld in artikel 2, is een tegemoetkoming in de schade verleend op grond van de Regeling tegemoetkoming schade bij extreem zware regenval 1998, de Regeling tegemoetkoming schade bij tweede extreem zware regenval 1998 of de Regeling oogstschade 1998.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Bij de aangifte, bedoeld in artikel 28 van de wet, met betrekking tot 1998 wordt door de heffingplichtige melding gemaakt van het aantal hectaren van de tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond waarop akker- en tuinbouwgewassen zijn verbouwd als bedoeld in de artikelen 2 en 3.

  • 2 De melding geschiedt op het daartoe door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij vastgestelde formulier, dat volledig en naar waarheid is ingevuld en door de heffingplichtige is ondertekend.

  • 3 Bij de melding wordt een afschrift van de beschikking waarbij de tegemoetkoming in de schade, bedoeld in artikel 3, is verleend meegezonden.

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Het aantal hectaren, bedoeld in artikel 4, eerste lid, wordt gestaafd door de inhoud van het rapport, behoudens in het geval dat er op de schademelding is beslist zonder voorafgaande opneming van de schade als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Regeling oogstschade 1998.

  • 2 Blijkt uit het rapport een lager aantal hectaren dan het aantal dat door de heffingplichtige is opgegeven, dan wordt bij de toepassing van artikel 2 uitgegaan van dit lagere aantal.

  • 3 De heffingplichtige overlegt desgevraagd door de inspecteur van het Bureau Heffingen andere bewijsstukken dan de bewijsstukken genoemd in artikel 4.

Artikel 6

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor de toepassing van artikel 43 van de wet wordt de belastbare hoeveelheid mineralen, bedoeld in dat artikel, verminderd met dat deel van de belastbare hoeveelheid mineralen, waarover geen heffing is geheven als gevolg van toepassing van artikel 2.

Artikel 7

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 8

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vrijstellingsregeling waterschade Meststoffenwet 1998.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 januari 1999

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

H.H. Apotheker

Terug naar begin van de pagina