Vaststelling formulier Pachtnormenbesluit

Geldend van 23-01-1999 t/m heden

Vaststelling formulier Pachtnormenbesluit

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 10 van het Pachtnormenbesluit;

Besluit:

Artikel 1

Het formulier dat bij de vaststelling van de hoogst toelaatbare pachtprijs door de grondkamers wordt gebruikt, wordt vastgesteld overeenkomstig het bij dit besluit behorende model, waarvan een gewaarmerkt afschrift ter inzage ligt op de secretariaten van de grondkamers.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 januari 1999

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina