Instelling werkgroep kwaliteit in de gefinancierde rechtsbijstand

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geldend van 01-04-1999 t/m 01-01-2005

Instelling werkgroep kwaliteit in de gefinancierde rechtsbijstand

De Staatssecretaris van Justitie,

Overwegende, dat het gewenst is de kwaliteitszorg binnen de gefinancierde rechtsbijstand (verder) te ontwikkelen om een kwalitatief goede dienstverlening aan rechtzoekenden te kunnen waarborgen en dat bij betrokken aktoren behoefte is aan een gemeenschappelijke toekomstvisie in dit kader;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 02-01-2005]

 • 1 In te stellen een werkgroep Kwaliteit in de gefinancierde rechtsbijstand, hierna te noemen de werkgroep.

 • 2 De werkgroep heeft tot taak te onderzoeken welke wenselijkheden en mogelijkheden er bestaan ten aanzien van het opzetten van een kwaliteitszorgsysteem binnen de gefinancierde rechtsbijstand. De werkgroep oriënteert zich daarbij op:

  • -

   sterke initiatieven van bestaande kwaliteitszorg in de gefinancierde rechtsbijstand;

  • -

   de kwaliteitszorg binnen andere sectoren.

 • 3 De werkgroep doet aanbevelingen ten aanzien van het gewenste systeem van kwaliteitszorg in de gefinancierde rechtsbijstand en ten aanzien van een gezamenlijk (meerjaren)plan van aanpak om dat te kunnen realiseren. Een essentieel element daarbij betreft de rolverdeling (normering, toetsen, faciliteren) tussen aktoren. Het plan dient zodanig te worden vormgegeven dat uitwerking ervan op lokaal niveau kan plaatsvinden.

  De werkgroep neemt daarbij de volgende punten in acht:

  • -

   integratie met bestaande en te nemen initiatieven

  • -

   de taakverdeling tussen aktoren (ter uitvoering van het plan van aanpak)

  • -

   communicatie naar de achterban.

Artikel 2

[Vervallen per 02-01-2005]

In de werkgroep hebben zitting:

 • A. Lid, tevens voorzitter:

  • -

   drs. D.P. Noordhoek, organisatie-adviseur te Gouda

 • B. als leden:

  • -

   mw. mr. J.W.E. Arends, stafmedewerker bij het bureau van de Nederlandse Orde van Advocaten;

  • -

   mr. A. Beker, advocaat te Rotterdam, op voordracht van de VSAN advocaten;

  • -

   mr. F.G.A.M. Berntsen, directeur van de Stichting Rechtsbijstand te Zutphen op voordracht van de Vereniging Rechtsbijstands Instellingen;

  • -

   mr. G. Creutzberg, advocaat te Den Helder, op voordracht van de Nederlandse Orde van Advocaten;

  • -

   mr. B.F. Desloover, advocaat te Rotterdam, op voordracht van de Vereniging voor Rechtshulp;

  • -

   mr. A.J.W.M. Jurgens, voorzitter van de Raad voor Rechtsbijstand te Den Bosch op voordracht van de raden voor rechtsbijstand;

  • -

   mr. H.C.M.J. Karskens, lid van de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten op voordracht van de Nederlandse Orde van Advocaten;

  • -

   drs. J. Krikke, directeur van de Vereniging voor Rechtsbijstands Instellingen te Den Haag;

  • -

   mr. H.M. Meijerink, advocaat te Amsterdam, op voordracht van de Vereniging voor Rechtshulp;

  • -

   drs. F.A. Ohm, directeur van de Raad voor Rechtsbijstand te Amsterdam;

  • -

   mr. J.M.M. Wijnen, juridisch beleidsmedewerker bij de directie rechtsbijstand en juridische beroepen van het ministerie van justitie.

 • C. Lid, tevens (adjunct)secretaris:

  • -

   mw. drs. V.H. Belle-Krahmer (secretaris), medewerker bedrijfsvergelijking en -doorlichting bij de directie rechtsbijstand en juridische beroepen van het ministerie van justitie

  • -

   mr. W. van IJzeren (adjunct-secretaris), medewerker operationele processen bij de directie rechtsbijstand en juridische beroepen van het ministerie van justitie.

Artikel 3

[Vervallen per 02-01-2005]

De werkgroep zal voor 1 juli 1999 haar rapport uitbrengen.

Artikel 4

[Vervallen per 02-01-2005]

Op de werkgroep, uitgezonderd de voorzitter, is het Vacatiegeldenbesluit 1988 (Stb 19888, 205) van toepassing.

Voor de voorzitter geldt een bijzondere regeling.

Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 18 januari 1999

De

Staatssecretaris

voornoemd,

M.J. Cohen

Terug naar begin van de pagina