Besluit tot mandaatverlening aan de algemeen secretaris

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 21-02-1999 t/m 31-12-2014

Besluit van de Sociaal-Economische Raad van 15 januari 1999, houdende regels terzake van mandaatverlening aan de algemeen secretaris (Besluit tot mandaatverlening aan de algemeen secretaris)

De Sociaal-Economische Raad;

Gelet op artikel 91, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

De raad mandateert aan de algemeen secretaris van de raad de bevoegdheid de raad te vertegenwoordigen in de door de besturen van bedrijfslichamen te houden vergaderingen als bedoeld in artikel 91, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 De algemeen secretaris kan de gemandateerde bevoegdheid uit artikel 1 ondermandateren aan medewerkers van het SER-secretariaat.

  • 2 De bepalingen uit dit besluit gelden overeenkomstig voor verleende ondermandaten.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Het besluit van 19 februari 1993 tot overdracht van bevoegdheden aan de algemeen secretaris van de Sociaal-Economische Raad wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de publicatie.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit tot mandaatverlening aan de algemeen secretaris.

Den Haag, 15 januari 1999

L.J. de Waal

plv. voorzitter

N.C.M. van Niekerk

algemeen secretaris

Terug naar begin van de pagina