Regeling veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen

[Regeling vervallen per 31-03-2012.]
Geldend van 15-06-2006 t/m 30-03-2012

Regeling veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op richtlijn nr. 96/35/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 3 juni 1996 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren (PbEG L 145), op artikel 49 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en op artikel 2 van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen;

Besluit:

§ 1. Toepassingsbereik

[Vervallen per 31-03-2012]

Artikel 1

[Vervallen per 31-03-2012]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  a. Minister:

  Minister van Verkeer en Waterstaat;

  b. wet:

  Wet vervoer gevaarlijke stoffen;

  c. richtlijn:

  richtlijn nr. 96/35/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 3 juni 1996 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren (PbEG L 145);

  d. onderneming:

  elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband, natuurlijke personen daaronder begrepen, dat handelingen verricht als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen a, d en e van de wet, met de stoffen die zijn opgenomen in bijlage 1 bij de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen, met een vaartuig, een voertuig dat bestemd is voor het vervoer over land of een voertuig dat bestemd is voor het vervoer per spoor;

  e. bedrijfsleider:

  degene die de feitelijke leiding heeft over de werkzaamheden binnen de onderneming;

  f. Stichting:

  Stichting, bedoeld in artikel 6.

 • 2 Een wijziging van de richtlijn gaat voor de toepassing van deze regeling gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven.

Artikel 2

[Vervallen per 31-03-2012]

Deze regeling is niet van toepassing:

§ 2. De veiligheidsadviseur

[Vervallen per 31-03-2012]

Artikel 3

[Vervallen per 31-03-2012]

 • 1 De bedrijfsleider wijst een veiligheidsadviseur aan.

 • 2 De veiligheidsadviseur draagt er onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsleider zorg voor, dat de handelingen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, met inachtneming van de toepasselijke regelgeving gemakkelijker en onder optimale veiligheidsvoorwaarden kunnen plaatsvinden. Hij verricht daartoe de taken, genoemd in bijlage 1.

Artikel 4

[Vervallen per 31-03-2012]

 • 2 Een geldig certificaat is in overeenstemming met de activiteiten van het bedrijf ten behoeve waarvan de veiligheidsadviseur werkzaam is, en kan beperkt zijn tot een of meer takken van vervoer, onderscheidenlijk tot een of meer categorieën gevaarlijke stoffen, bedoeld in artikel 7, vierde lid, onderdeel a.

 • 3 Het opschrift van het certificaat vermeldt een beperking als bedoeld in het tweede lid.

Artikel 5

[Vervallen per 31-03-2012]

 • 1 Wanneer zich bij de in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, bedoelde handelingen een ongeval heeft voorgedaan dat personen in gevaar heeft gebracht of schade heeft veroorzaakt aan zaken of het milieu, stelt de veiligheidsadviseur van de betrokken onderneming, na alle ter zake dienende inlichtingen te hebben ingewonnen, ten behoeve van de leiding van de onderneming een ongevallenrapport op.

 • 2 De bedrijfsleider bewaart het ongevallenrapport gedurende ten minste vijf jaar.

§ 3. Opleiding van de veiligheidsadviseur

[Vervallen per 31-03-2012]

Artikel 6

[Vervallen per 31-03-2012]

 • 1 De Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen is verantwoordelijk voor:

  • a. het afnemen van het examen voor de veiligheidsadviseur;

  • b. het verstrekken van vakbekwaamheidscertificaten;

  • c. het afnemen van het bijscholingsexamen; en

  • d. het verstrekken van het bewijs ter verlenging van het vakbekwaamheidscertificaat.

 • 2 De Stichting stelt het examenreglement, de eindtermen en de examenvragen vast in overeenstemming met de Minister.

 • 3 De Minister kan de Stichting nadere voorschriften geven, niet zijnde bijzondere aanwijzingen, inzake de werkzaamheden, genoemd in het eerste lid.

 • 4 De Stichting legt een verzameling aan van de vastgestelde examenvragen. Zij zendt deze verzameling regelmatig aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 7

[Vervallen per 31-03-2012]

 • 1 Het examen, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel a, strekt ertoe vast te stellen of de kandidaat over het kennisniveau beschikt dat vereist is om de taken van veiligheidsadviseur te kunnen vervullen.

 • 2 Na een met goed gevolg afgelegd examen ontvangt de kandidaat ten blijke daarvan een vakbekwaamheidscertificaat.

 • 3 Het examen berust op het uitgangspunt dat de op het examen gerichte opleiding tot doel heeft voldoende kennis te verschaffen over:

  • a. de gevaren die zijn verbonden aan de handelingen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d;

  • b. de wettelijke voorschriften betreffende de betrokken takken van vervoer; en

  • c. de onderwerpen, genoemd in bijlage 1.

 • 4 Het examen:

  • a. bestaat uit een schriftelijk gedeelte dat gericht is op de tak van vervoer waarvoor het certificaat zal worden afgegeven, onderscheidenlijk op een of meer van de volgende categorieën gevaarlijke stoffen als bedoeld in de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen:

   • 1º. klasse 1,

   • 2º. klasse 2,

   • 3º. klasse 7,

   • 4º. de klassen 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 en 9, of

   • 5º. de VN-nummers 1202, 1203 en 1223;

  • b. kan tevens bestaan uit een mondeling gedeelte;

  • c. bevat een met bijlage 1 samenhangende casuspositie;

  • d. heeft in ieder geval betrekking op de in bijlage 2 bedoelde aangelegenheden.

 • 5 Het examen bestaat uit ten minste 20 open vragen. In plaats van een of meer open vragen kan een dubbel aantal meerkeuzevragen worden gesteld.

Artikel 8

[Vervallen per 31-03-2012]

 • 2 Een geldig vakbekwaamheidscertificaat dat op basis van de richtlijn in een der andere lidstaten van de Europese Unie is verstrekt, heeft een gelijke geldigheid als het vakbekwaamheidscertificaat, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 9

[Vervallen per 31-03-2012]

Een bewijs ter verlenging van het vakbekwaamheidscertificaat als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel d, wordt verstrekt aan degene die:

 • a. met goed gevolg een door de Stichting afgenomen bijscholingsexamen heeft afgelegd; of

 • b. ten genoegen van de Stichting aantoont in voldoende mate een bijscholingscursus te hebben gevolgd:

  • 1º. waarvan het niveau overeenkomt met dat van het bijscholingsexamen, en

  • 2º. die is afgesloten niet langer dan dertien weken voor de aanvraag van het bewijs ter verlenging van het vakbekwaamheidscertificaat.

Artikel 10

[Vervallen per 31-03-2012]

 • 1 Het vakbekwaamheidscertificaat heeft een geldigheidsduur van vijf jaar.

 • 2 De geldigheidsduur van het vakbekwaamheidscertificaat wordt van rechtswege met vijf jaar verlengd, indien de betrokkene in het laatste jaar van geldigheid de beschikking krijgt over een bijscholingscertificaat.

Artikel 11

[Vervallen per 31-03-2012]

De artikelen 4, 5 en 6, eerste lid, van de Tariefregeling vervoer gevaarlijke stoffen zijn van toepassing op de activiteiten, genoemd in artikel 6, eerste lid.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Bijlage 1. bedoeld in artikel 3, tweede lid

[Vervallen per 31-03-2012]

De veiligheidsadviseur is in het bijzonder belast met de volgende taken:

 • -

  nagaan of de voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen worden nageleefd;

 • -

  de onderneming van advies dienen bij werkzaamheden die het vervoer van gevaarlijke goederen betreffen;

 • -

  een voor de bedrijfsleiding of in voorkomend geval voor een plaatselijke overheid bestemd jaarverslag opstellen over de activiteiten van de onderneming met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen. Deze verslagen worden vijf jaar bewaard en desgewenst ter beschikking gesteld van de nationale autoriteiten.

De taken van de adviseur omvatten daarnaast met name de bestudering van de volgende praktijken en procedures met betrekking tot de betrokken activiteiten:

 • -

  de werkwijzen die de naleving van de voorschriften betreffende het identificeren van de vervoerde gevaarlijke goederen ten doel hebben;

 • -

  de praktijk van de onderneming betreffende het in aanmerking nemen, bij de aankoop van vervoermiddelen, van eventuele bijzondere behoeften met betrekking tot de vervoerde gevaarlijke goederen;

 • -

  de werkwijzen om het voor het vervoer van gevaarlijke goederen of voor het laden en lossen gebruikte materieel te controleren;

 • -

  het feit dat de betrokken werknemers van de onderneming een passende opleiding hebben ontvangen en deze opleiding in hun dossier is opgenomen;

 • -

  het opzetten van passende noodprocedures bij eventuele ongevallen of voorvallen die de veiligheid tijdens het vervoer van gevaarlijke goederen of tijdens het laden en het lossen in gevaar kunnen brengen;

 • -

  het verrichten van analyses en zonodig het opstellen van rapporten over de ongevallen, voorvallen of tijdens het vervoer van gevaarlijke goederen of tijdens het laden en het lossen geconstateerde ernstige inbreuken;

 • -

  het invoeren van passende maatregelen om herhaling van ongevallen, voorvallen of ernstige inbreuken te voorkomen;

 • -

  het in aanmerking nemen van de wettelijke voorschriften en de bijzondere behoeften met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen, voor wat betreft de keuze en het gebruik van onderaannemers of andere tussenpersonen;

 • -

  het controleren of het personeel dat aangewezen is voor het vervoer of het laden en lossen van gevaarlijke goederen, beschikt over gedetailleerde uitvoeringsprocedures en instructies;

 • -

  het invoeren van maatregelen voor de bewustmaking voor de gevaren die verbonden zijn aan het vervoer en aan het laden en lossen van gevaarlijke goederen;

 • -

  het invoeren van controlemethoden om ervoor te zorgen dat de veiligheidsdocumenten en -uitrustingen die het vervoer moeten begeleiden zich aan boord van de vervoermiddelen bevinden en conform de voorschriften zijn;

 • -

  het invoeren van controlemethoden om ervoor te zorgen dat de voorschriften met betrekking tot het laden en lossen worden nageleefd.

Bijlage 2. bedoeld in artikel 7, vierde lid

[Vervallen per 31-03-2012]

De voor de afgifte van het certificaat in aanmerking te nemen kennis moet ten minste betrekking hebben op de volgende onderwerpen:

 • I. De algemene preventie- en veiligheidsmaatregelen:

  • -

   kennis van de soorten gevolgen die kunnen ontstaan bij een ongeval waarbij gevaarlijke goederen betrokken zijn,

  • -

   kennis van de voornaamste oorzaken van ongevallen.

 • II. De nationale bepalingen, communautaire normen en bepalingen van internationale overeenkomsten en akkoorden betreffende de gebruikte tak van vervoer, met name inzake:

  • 1. de classificatie van gevaarlijke goederen:

   • -

    de procedure voor de classificatie van oplossingen en mengsels,

   • -

    de structuur van de opsomming van de stoffen,

   • -

    de klassen van gevaarlijke goederen en de beginselen waarop de classificatie berust,

   • -

    de aard van de vervoerde gevaarlijke stoffen en voorwerpen,

   • -

    de fysisch-chemische en toxicologische eigenschappen;

  • 2. de algemene verpakkingsvoorschriften, met inbegrip van tanks en tankcontainers:

   • -

    de soorten verpakkingen, alsmede de codering en het merken ervan,

   • -

    de eisen met betrekking tot de verpakkingen en de voorschriften inzake de beproeving van de verpakkingen,

   • -

    de staat van de verpakking en de periodieke controle;

  • 3. de opschriften en gevaarsetiketten:

   • -

    de tekst op de gevaarsetiketten,

   • -

    het aanbrengen en verwijderen van de gevaarsetiketten,

   • -

    signalisatie en etikettering;

  • 4. de aanduidingen op het vervoersdocument:

   • -

    de inlichtingen op het vervoersdocument,

   • -

    de verklaring van overeenstemming van de afzender;

  • 5. de wijze van verzending, de beperkingen inzake verzending:

   • -

    volledig laden,

   • -

    bulkvervoer,

   • -

    vervoer van bulk in grote houders,

   • -

    vervoer in containers,

   • -

    vervoer in vaste of afneembare tanks;

  • 6. het vervoer van passagiers;

  • 7. verbod van en voorzorgen bij samenlading;

  • 8. het gescheiden houden van stoffen;

  • 9. het beperken van de vervoerde hoeveelheden en de vrijgestelde hoeveelheden;

  • 10. het laden en lossen en het stuwen:

   • -

    laden en lossen (vullingsgraad),

   • -

    stuwen en gescheiden houden;

  • 11. het reinigen en/of ontgassen vóór het laden en na het lossen;

  • 12. de bemanning: beroepsopleiding;

  • 13. de voertuigdocumenten:

   • -

    vervoersdocument,

   • -

    schriftelijke instructies,

   • -

    keuringsdocument van het voertuig,

   • -

    vakbekwaamheidscertificaat voor de bestuurders van de voertuigen,

   • -

    opleidingscertificaat voor de binnenvaart,

   • -

    afschrift van de ontheffing,

   • -

    overige documenten;

  • 14. de veiligheidsinstructies: het toepassen van de instructies en beschermings-uitrusting van de bestuurder;

  • 15. de voorschriften inzake bewaking: het parkeren;

  • 16. de regels en beperkingen met betrekking tot het verkeer of de binnenvaart;

  • 17. operationele of onvrijwillige lozingen van verontreinigende stoffen;

  • 18. de eisen met betrekking tot het vervoermaterieel.

Terug naar begin van de pagina