Besluit vaststelling retributiebedrag hygiënevoorschriften kalkoenhouderij 1999

[Regeling vervallen per 18-06-2006.]
Geldend van 03-01-2004 t/m 17-06-2006

Besluit vaststelling retributiebedrag hygiënevoorschriften kalkoenhouderij 1999

Het Bestuur van het Produktschap voor Pluimvee en Eieren heeft,

gelet op artikel 2 van de Retributieverordening hygiënevoorschriften kalkoenhouderij 1999,

op 13 januari 1999 vastgesteld het navolgende:

BESLUIT

Artikel 1

[Vervallen per 18-06-2006]

Het retributiebedrag, als bedoeld in artikel 2 van de Retributieverordening hygiënevoorschriften kalkoenhouderij 1999 is gelijk aan het bedrag dat voortvloeit uit de volgende berekening:

het aantal uren die de controle in beslag heeft genomen x € 45,-- vermeerderd met een bedrag van € 48,--.

Indien een ondernemer binnen 24 uur voorafgaand aan het afgesproken bezoek van de controlerende of onderzoekende dienst de afspraak afzegt of kenbaar maakt de afspraak niet na te kunnen komen kan aan de ondernemer het standaard voorrijdtarief van € 30,-- in rekening worden gebracht. In dit tarief zijn niet alleen daadwerkelijke kosten van het voorrijden begrepen, maar tevens kosten van administratieve en organisatorische aard die in verband met het geplande bezoek worden gemaakt.

Artikel 2

[Vervallen per 18-06-2006]

Het retributiebedrag, als bedoeld in artikel 3A van de Retributieverordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1999 is gelijk aan het bedrag dat voortvloeit uit de volgende berekening:

Tariefopbouw:

monstername:

kosten voor monstername + kosten voor materiaal

onderzoek:

kosten voor analyse laboratorium

Tarief:

voor een klein bedrijf,

€ 242,77 (hygiëne-onderzoek speciaal)

voor een middelgroot bedrifj,

€ 294,96 (idem)

voor een groot bedrijf ,

€ 358,49 (idem)

als gedefinieerd in het Hygiënebesluit kalkoenkuikenbroederijen 1999, bijlage I.

Artikel 3

[Vervallen per 18-06-2006]

  • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als “Besluit vaststelling retributiebedrag hygiënevoorschriften kalkoenhouderij 1999”.

Voor het bestuur,

R.J. Tazelaar

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina