Retributieverordening hygiënevoorschriften kalkoenhouderij 1999

[Regeling vervallen per 18-06-2006.]
Geldend van 05-05-2001 t/m 17-06-2006

Retributieverordening hygiënevoorschriften kalkoenhouderij 1999

Het Bestuur van het Produktschap voor Pluimvee en Eieren heeft,

gelet op artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en op de Verordening hygiënevoorschriften kalkoenhouderij 1999

op 13 januari 1999 vastgesteld de navolgende

VERORDENING

Artikel 2

[Vervallen per 18-06-2006]

Voor de bestrijding van de kosten van de controle op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Verordening hygiënevoorschriften kalkoenhouderij 1999, is de betrokken ondernemer aan het Productschap terzake van elke op zijn bedrijf plaatsgevonden hebbende controle als retributie een bedrag verschuldigd, dat wordt vastgesteld met inachtneming van het bepaalde in het volgende artikel.

Artikel 3

[Vervallen per 18-06-2006]

Het retributiebedrag wordt vastgesteld door het Bestuur op basis van de geraamde duur en kosten van het uitvoeren van de controle-onderzoeken en de analyse van de uit de controle-onderzoek gekomen resultaten, vermeerderd met een opslag van ten hoogste 10 % voor administratiekosten.

Artikel 3A

[Vervallen per 18-06-2006]

Voor de bestrijding van de kosten van de onderzoeken als bedoeld in Bijlage I van het Hygiënebesluit kalkoenkuikenbroederijen 1999 is de betrokken ondernemer aan het Productschap terzake van elke op zijn bedrijf plaatsgevonden hebbende onderzoek, met inachtneming van het bepaalde in het volgende artikel, bij bestuursbesluit nader vast te stellen bedrag als retributie verschuldigd.

Artikel 3B

[Vervallen per 18-06-2006]

De retributie, bedoeld in artikel 3A, wordt vastgeteld op basis van de kosten van het uitvoeren van het onderzoek en de analyse van de uit het onderzoek gekomen resultaten.

Artikel 4

[Vervallen per 18-06-2006]

  • 1 Indien de krachtens deze verordening verschuldigde retributie is betaald aan de krachtens de Verordening hygiënevoorschriften kalkoenhouderij 1999 aangewezen controle-instelling, ter dier zake optredende als gemachtigde van het Productschap, is degene die de retributie is verschuldigd, daarmee gekweten.

  • 2 Voor zover het bepaalde in het voorgaande lid geen toepassing heeft gevonden, geschiedt de oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde retributie door de Voorzitter bij een tot de betreffende ondernemer gericht schrijven, waarin wordt vermeld de controles waarop de retributie betrekking heeft.

Artikel 5

[Vervallen per 18-06-2006]

  • 1 Deze verordening kan worden aangehaald als "Retributieverordening hygiënevoorschriften kalkoenhouderij 1999".

  • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Voor het bestuur,

R.J. Tazelaar

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina