Instelling Project Tijdelijke Noodvoorziening Vreemdelingen

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geldend van 01-03-1999 t/m 01-01-2005

Instelling Project Tijdelijke Noodvoorziening Vreemdelingen

De Minister van Justitie,

Gelet op het kabinetsbesluit om de toelating van asielzoekers te reguleren door het aantal aanvragen om toelating te relateren aan de maximale verwerkingscapaciteit van de IND, met name van de Aanmeldcentra, en een wachtlijst te hanteren nadat het maximum is bereikt;

Gelet op het feit dat gedurende de wachtperiode geen reguliere opvangvoorziening moet worden geboden,

Besluit:

Artikel 1. Instelling Project Tijdelijke Noodvoorziening Vreemdelingen

[Vervallen per 02-01-2005]

 • a. Er is een projectbureau Tijdelijke Noodvoorziening Vreemdelingen, hierna te noemen TNV.

 • b. Het TNV wordt geplaatst onder het Directoraat-Generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken (DGIAV).

 • c. De dagelijkse leiding van het TNV is in handen van een algemeen projectmanager die rapporteert aan de DGIAV.

 • d. Het projectbureau start op 1 januari 1999 en zal worden opgeheven op het moment dat de verwerkingscapaciteit van de IND, met name van de Aanmeldcentra, hiertoe aanleiding geeft doch wordt in elk geval opgeheven op 1 juli 2000.

Artikel 2. Doelstelling

[Vervallen per 02-01-2005]

Het TNV heeft tot doel om in samenwerking en overleg met andere partners binnen de vreemdelingenketen zorg te dragen voor het realiseren en instandhouden van een vanuit capacitair oogpunt steeds toereikende basisvoorziening voor vreemdelingen die geconfronteerd worden met een te overbruggen wachtperiode alvorens zij de AC-procedure kunnen doorlopen.

De basisvoorziening moet voldoen aan de uitgangspunten humaan, sober en hanteerbaar, doch zich qua serviceniveau onderscheiden van de reguliere opvangfaciliteiten.

Artikel 3. Taken Project Tijdelijke Noodvoorziening Vreemdelingen

[Vervallen per 02-01-2005]

Om bovengenoemd doel te kunnen bereiken, wordt het project belast met de volgende taken:

 • a. Het voeren van het management over de locaties die zijn respectievelijk worden ingericht voor de tijdelijke noodopvang voor vreemdelingen.

 • b. Het met gebruikmaking van de binnen de vreemdelingenketen gereguleerde informatievoorziening, monitoren en analyseren van de benodigde capaciteit van de tijdelijke noodopvang voor vreemdelingen alsook het leveren van bijdragen aan de informatieverzameling en gegevensafstemming, gericht op een volledig geïntegreerde informatieverwerking binnen de vreemdelingenketen.

 • c. Het in lijn met het voorgaande, daar waar nuttig en/of nodig in samenspraak met andere partijen, werven en selecteren van nieuwe accommodaties en terreinen om te kunnen voldoen aan de doelstelling.

 • d. Het in overleg met de directie Financieel Economische Zaken uitwerken van financiële uitgangspunten en administratieve procedures.

 • e. Het in overleg met de directeur Voorlichting zorg dragen voor de voorlichting rondom de tijdelijke noodvoorziening vreemdelingen.

Artikel 4. Structuur van het bureau

[Vervallen per 02-01-2005]

De algemene leiding van het bureau wordt neergelegd bij een algemeen projectmanager. Het bureau bestaat voorts uit vijf projectmedewerkers.

Artikel 5. De Coördinatiegroep Vreemdelingenketen

[Vervallen per 02-01-2005]

De Coördinatiegroep Vreemdelingenketen, onder leiding van de DGIAV, functioneert ten behoeve van het TNV als stuurgroep. De coördinatiegroep heeft tot taak de directeur generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken uiterlijk 1 juni 1999 te adviseren over het TNV. De advisering heeft in ieder geval betrekking op:

 • a. Het serviceniveau van de TNV-locaties in algemene zin, locatiespecifiek en in vergelijking tot reguliere opvangfaciliteiten.

 • b. De kosten van het TNV in algemene zin, locatiespecifiek en in vergelijking tot reguliere opvangfaciliteiten.

 • c. De volledigheid en de betrouwbaarheid van de informatievoorziening inclusief de prognoses over de verwerkingscapaciteit van IND en de instroom van asielzoekers.

 • d. Het moment waarop het TNV kan worden opgeheven met inachtneming van de verwerkingscapaciteit van de IND, met name van de Aanmeldcentra.

Den Haag, 23 december 1998

De

Minister

van Justitie,
Namens de

minister

De

secretaris-generaal

,

H.C.J.L. Borghouts

Terug naar begin van de pagina