Veegwet SZW 1998

[Regeling vervallen per 10-05-2006.]
Geldend van 31-12-1998 t/m 09-05-2006

Wet van 24 december 1998 tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1998)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is technische reparaties en enkele andere wijzigingen in enkele socialezekerheidswetten en enige andere wetten aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK I. DOELGROEP WAGW EN UITVOERING LOONKOSTENSUBSIDIE IN DE PERIODE VAN 1 JANUARI TOT 1 JULI 1998

[Vervallen per 10-05-2006]

Artikel 1. Doelgroep Wagw

[Vervallen per 10-05-2006]

In de periode van 1 januari 1998 tot 1 juli 1998 wordt onder gehandicapte werknemer, als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, 1, van de Wet arbeid gehandicapte werknemers tevens verstaan een werknemer aan wie een arbeidsongeschiktheidsuitkering is toegekend op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

Artikel 2. Uitvoering loonkostensubsidie

[Vervallen per 10-05-2006]

In afwijking van artikel 70 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering worden in de periode van 1 januari 1998 tot 1 juli 1998 de werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering van artikel 62 van die wet verricht door de uitvoeringsinstelling die de werkzaamheden, bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, verricht voor de sector waarbij de in artikel 62 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering bedoelde werkgever behoort. Artikel 66, vierde en vijfde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering is van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK II. WIJZIGINGEN

[Vervallen per 10-05-2006]

Artikel 12. Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997

[Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.]

Artikel 14. Organisatiewet sociale verzekeringen 1997

[Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.]

Artikel 22. Wet financiering loopbaanonderbreking

[Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet financiering loopbaanonderbreking.]

Artikel 36. Wet van 9 april 1998, Stb. 278

[Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet van 9 april 1998 tot wijziging van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Toeslagenwet, de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene nabestaandenwet, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten met betrekking tot terugvordering en verhaal (terugvordering en verhaal in verband met herziening van het debiteurenbeleid) (Stb. 278).]

Artikel 40a. Wet beperking export uitkeringen

[Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet beperking export uitkeringen.]

Artikel 40d. Wet overhevelingstoeslag opslagpremies

[Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies.]

Artikel 41. Tijdelijke wijziging Werkloosheidswet

[Vervallen per 10-05-2006]

HOOFDSTUK III. WIJZIGING VAN WETTEN IN VERBAND MET WETGEVING BOETEN, MAATREGELEN EN TERUG- EN INVORDERING SOCIALE ZEKERHEID

[Vervallen per 10-05-2006]

HOOFDSTUK IV. SLOTBEPALINGEN

[Vervallen per 10-05-2006]

Artikel 56. Inwerkingtreding

[Vervallen per 10-05-2006]

  • 1 Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van artikel 17, dat in werking treedt met ingang van het tijdstip dat artikel XV van deVeegwet SZW 1997 in werking treedt.

Artikel 57. Citeertitel

[Vervallen per 10-05-2006]

Deze wet wordt aangehaald als: Veegwet SZW 1998.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 24 december 1998

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

K. G. de Vries

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de dertigste december 1998

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina