Registratieregeling verslavingsbeleid

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-01-1999 t/m 31-12-2006

Regeling van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 december 1998, GVM/Vz/986796, houdende regels omtrent het registreren van werkzaamheden en de aanwijzing van de instelling, waaraan de geregistreerde gegevens worden verstrekt

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 10a, vijfde lid, van de Welzijnswet 1994;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de uitkering:

de specifieke uitkering ten behoeve van beleid op het terrein van verslavingsbeleid, bedoeld in artikel 10a, derde lid, van de Welzijnswet 1994;

b. cliënt:

degene die een behandeling ondergaat.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Als de instelling, bedoeld in artikel 10a, vijfde lid, van de Welzijnswet 1994 wordt aangewezen de Stichting Informatievoorziening Verslavingszorg, gevestigd te Houten.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Instellingen die van een gemeente financiële middelen ontvangen uit de uitkering registreren in ieder geval de volgende categorieën gegevens:

  • a. demografische gegevens van de cliënt waaronder verstaan worden gegevens betreffende:

   • 1e. het geslacht;

   • 2e. de geboortedatum of de leeftijd;

   • 3e. de woongemeente;

   • 4e. de herkomst en de nationaliteit;

   • 5e. het opleidingsniveau, de belangrijkste activiteiten en de bron van inkomsten en

   • 6e. de woon- en leefsituatie;

  • b. diagnostische gegevens van de cliënt waaronder verstaan worden gegevens betreffende:

   • 1e. de wijze van aanmelding;

   • 2e. de aard, ernst en duur van de problematiek en

   • 3e. de aard, ernst en duur van het middelengebruik;

  • c. behandelgegevens van de cliënt, waaronder verstaan worden gegevens betreffende:

   • 1e. de datum van inschrijving, van de start en van het einde van de behandeling en

   • 2e. het doel en de aard van de behandeling met inbegrip van het verstrekken van vervangende middelen, en het aantal hulpverleningscontacten;

  • d. evaluatiegegevens van de behandeling van de cliënt waaronder verstaan worden gegevens betreffende:

   • 1e. de reden van uitschrijving;

   • 2e. de evaluatie van het middelengebruik;

   • 3e. de mate waarin het doel van de hulpverlening is bereikt en

   • 4e. de verwijzing naar een vervolgbehandeling.

 • 2 De gegevens worden geregistreerd overeenkomstig het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem (LADIS) van de Stichting Informatievoorziening Verslavingszorg.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Registratieregeling verslavingsbeleid.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina