Wijzigingswet Ziekenfondswet en de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen [...] zorg, verleend door of vanwege een ziekenhuis)

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-02-2000 t/m 31-12-2005

Wet van 24 december 1998 tot wijziging van de Ziekenfondswet en de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen in verband met het invoeren van de aanspraak op medisch-specialistische zorg, verleend door of vanwege een ziekenhuis

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat er een integratie tot stand komt van medisch-specialistische zorg en ziekenhuiszorg en met het oog daarop de verstrekkingen dienen te worden geherformuleerd;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998.]

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur van een ziekenhuis berust de verantwoordelijkheid voor de geneeskundige behandeling en verzorging van patiënten in het ziekenhuis bij de behandelend medisch-specialist. Deze neemt daarbij het organisatorische en financiële kader, aangegeven door het bestuur, in acht. Het bestuur van het ziekenhuis neemt het zorginhoudelijke kader, aangegeven door de medisch-specialisten, in acht. Het bestuur van het ziekenhuis voert overleg met de medisch-specialisten alvorens onderhandelingen met verzekeraars aan te gaan.

  • 2 Voor de toepassing van dit artikel wordt onder ziekenhuis verstaan een ingevolge de Ziekenfondswet als zodanig toegelaten instelling.

Artikel V

[Vervallen per 01-01-2006]

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zendt binnen vier jaren na inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Artikel VI

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 24 december 1998

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven éénentwintigste januari 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina