Regeling schadevergoeding SLOM-concessionarissen

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 31-12-1998 t/m 23-01-2004

Regeling schadevergoeding SLOM-concessionarissen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2330/98 van de Raad van 22 oktober 1998 inzake een vergoedingsvoorstel aan bepaalde producenten van melk en zuivelproducten die tijdelijk in de uitoefening van hun activiteit zijn beperkt (PbEG L 291);

Gelet op Verordening (EG) nr. 2647/98 van de Commissie van 9 december 1998, houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 2330/98 van de Raad inzake een vergoedingsvoorstel aan bepaalde producenten van melk en zuivelproducten die tijdelijk in de uitvoering van hun activiteit zijn beperkt (PbEG L335);

Gelet op de artikel 15 van de Landbouwwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

LASER:

De dienst Landelijke Service bij regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Onder in Verordening (EG) nr. 2330/98 van de Raad van de Europese Unie van 22 oktober 1998 inzake het vergoedingsvoorstel aan bepaalde producenten van melk en zuivelproducten die tijdelijk in de uitoefening van hun activiteit zijn beperkt (PbEG L 291) en Verordening (EG) nr. 2647/98 van de Commissie van de Europese Gemeen-schappen van 9 december 1998 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verorde-ning (EG) nr. 2330/98 van de Raad inzake een vergoedingsvoorstel aan bepaalde producenten van melk en zuivelproducten die tijdelijk in de uitoefening van hun activiteit zijn beperkt (PbEG L 335) vastgestelde voorwaarden wordt een vergoeding toegekend aan de producenten die cessionaris waren van een bedrijf dat onder een overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1078/77 aangegane verbintenis viel (’SLOM-bedrijf’) of van een deel van een dergelijk bedrijf en die nadeel hebben geleden doordat zij op grond van die verbintenis geen melk of zuivelproducten hebben kunnen leveren of verkopen in 1983.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

De aanvraagperiode voor het indienen van een verzoek tot vergoeding loopt van 11 januari 1999 tot en met 31 januari 1999.

De aanvraag voor een vergoeding dient op een daartoe voorgeschreven formulier te worden ingediend bij LASER.

LASER doet de producent vóór 1 juni 1999 een vergoedingsvoorstel.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

De regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling schadevergoeding SLOM-concessionarissen.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Namens deze,
De

plv. secretaris-generaal

,

C.J. Kalden

Terug naar begin van de pagina