Uitvoering Besluit typekeuring bromfietsen luchtverontreiniging

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 09-01-1999 t/m 31-12-2015

Uitvoering Besluit typekeuring bromfietsen luchtverontreiniging

De Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2, onder a, artikel 4, eerste lid, en artikel 9, van het Besluit typekeuring bromfietsen luchtverontreiniging en op richtlijn nr. 97/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 juni 1997 betreffende bepaalde onderdelen of eigenschappen van motorvoertuigen op twee of drie wielen (PbEG L 226);

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2016]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. besluit

Besluit typekeuring bromfietsen luchtverontreiniging

b. Richtlijn 87/56

richtlijn van de Raad van 18 december 1986 tot wijziging van richtlijn 78/1015/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lidstaten betreffende het toegestane geluidsniveau en de uitlaatinrichting van motorrijwielen

c. Richtlijn 97/24

richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1997 betreffende bepaalde onderdelen en eigenschappen van motorvoertuigen op twee of drie wielen (PbEG L 226)

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2016]

De keuring, bedoeld in artikel 2, onder a, van het besluit wordt verricht aan de hand van de voorschriften, vervat in Richtlijn 97/24, op basis van de in bijlage I van hoofdstuk 5 in die richtlijn genoemde grenswaarden, met dien verstande dat

  • a. de eerste fase treedt in werking op: 17 juni 1999;

  • b. de tweede fase treedt in werking op: 17 juni 2002.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2016]

De keuring, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, en de mededeling, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b, van het besluit, mogen tot 17 juni 1999 worden verricht aan de hand van de voorschriften, vervat in Richtlijn 87/56.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2016]

Ten aanzien van het invoeren en vervaardigen houden een goedkeuring als bedoeld in artikel 2, onder a, en een mededeling als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b, van het besluit, waaraan de voorschriften van Richtlijn 87/56 ten grondslag hebben gelegen, met ingang van 18 december 2000 op te gelden.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 18 december 1998.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 december 1998

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina