Regeling verdeling procentuele ziekenfondspremie 1999

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 01-01-1999 t/m 27-08-2004

Regeling verdeling procentuele ziekenfondspremie 1999

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;

Gelet op artikel 15, tweede lid, van de Ziekenfondswet;

Gezien de adviezen van de Ziekenfondsraad van 23 april 1998 (SEA/98017814), 22 oktober 1998 (SEA/98043428);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

Van de procentuele premie, bedoeld in artikel 15, eerste lid, eerste volzin, van de Ziekenfondswet, is 155/740 deel verschuldigd door de verzekerde en 585/740 deel door de werkgever.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

Van de procentuele premie voor verzekerden, bedoeld in artikel 15, eerste lid, tweede volzin, van de Ziekenfondswet, is 1/2 deel verschuldigd door de verzekerde en 1/2 deel door de werkgever.

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1999.

Artikel 4

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verdeling procentuele ziekenfondspremie 1999.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

vanVolksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina