Regeling vaststelling modellen registers overige organische meststoffen 1998

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 25-12-1998 t/m 31-12-2007

Regeling vaststelling modellen registers overige organische meststoffen 1998

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 9, derde en vierde lid, van het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2008]

In deze regeling wordt onder ’besluit’ verstaan: Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

Het register voor zuiveringsslib, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het besluit, bestaat uit een voorblad en, ingeval sprake is van meer dan tien afgeleverde partijen zuiveringsslib, een of meer vervolgbladen. De modellen voor het voorblad en de vervolgbladen zijn opgenomen als bijlage 1, onderscheidenlijk bijlage 1a, bij deze regeling.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2008]

Het register voor compost, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het besluit, bestaat uit een voorblad en, ingeval sprake is van meer dan tien afgeleverde partijen compost, een of meer vervolgbladen. De modellen voor het voorblad en de vervolgbladen zijn opgenomen als bijlage 2, onderscheidenlijk bijlage 2a, bij deze regeling.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2008]

Het register voor zwarte grond, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het besluit, bestaat uit een voorblad en, ingeval sprake is van meer dan tien afgeleverde partijen zwarte grond, een of meer vervolgbladen. De modellen voor het voorblad en de vervolgbladen zijn opgenomen als bijlage 3, onderscheidenlijk bijlage 3a, bij deze regeling.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2008]

De registers worden bijgehouden overeenkomstig de op de modellen aangegeven wijze.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2008]

Voor producenten en be- of verwerkers van zuiveringsslib, compost of zwarte grond, die uit hoofde van een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer reeds een registratie bijhouden die alle in artikel 9, eerste lid, van het besluit bedoelde gegevens bevat, wordt deze registratie met de in de artikelen 1, 2 en 3 bedoelde registers gelijkgesteld.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2008]

De Regeling vaststelling registers overige organische meststoffen 1992 wordt ingetrokken.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling modellen registers overige organische meststoffen 1998.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij de bibliotheek van het Ministerie van Land-bouw, Natuurbeheer en Visserij en de Dienst Landelijke service bij regelingen (Laser) van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

’s-Gravenhage, 21 december 1998

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

H.H. Apotheker

Terug naar begin van de pagina