Opkoopregeling varkensrechten

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 23-01-2004

Opkoopregeling varkensrechten

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2 van de Kaderwet LNV-subsidies;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 24-01-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder bedrijf, Bureau Heffingen, varkensrecht, fokzeugenrecht, concentratiegebied Zuid, concentratiegebied Oost en grondgebonden deel van het varkensrecht, hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de Wet herstructurering varkenshouderij, wordt verstaan onder belanghebbende hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 5, eerste lid, onderdeel j, van de Wet herstructurering varkenshouderij en wordt verstaan onder:

a. wet:

Wet herstructurering varkenshouderij;

b. minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

c. aanvrager:

degene die overeenkomstig paragraaf 3 een aanvraag tot subsidieverlening indient;

d. niet-concentratiegebied:

gebied in Nederland gelegen buiten het concentratiegebied Zuid en het concentratiegebied Oost;

e. niet-grondgebonden deel van het varkensrecht:

varkensrecht verminderd met het grondgebonden deel van het varkensrecht.

§ 2. Subsidie

[Vervallen per 24-01-2004]

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De minister kan aan een bedrijf subsidie verlenen ter zake van de beëindiging op dat bedrijf van de varkenshouderij.

 • 2 Onder beëindiging van de varkenshouderij wordt verstaan de in artikel 30 van de wet bedoelde registratie van de kennisgeving van het vervallen van het varkensrecht van het bedrijf.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De subsidie bedraagt de som van:

  • a. 100% van het grondgebonden deel van het varkensrecht vermenigvuldigd met de representatieve marktwaarde per varkenseenheid;

  • b. 75% van het niet-grondgebonden deel van het varkensrecht, vermenigvuldigd met de representatieve marktwaarde per varkenseenheid.

 • 2 De Minister stelt wekelijks de representatieve marktwaarde per varkenseenheid, bedoeld in het eerste lid, vast en doet daarvan mededeling in de Staatscourant. De representatieve marktwaarde van een varkenseenheid kan voor het fokzeugenrecht en het varkensrecht, niet zijnde fokzeugenrecht, voor het concentratiegebied Oost en het concentratiegebied Zuid verschillend worden vastgesteld.

 • 3 Zolang nog geen mededeling als bedoeld in het tweede lid is gedaan bedraagt de representatieve marktwaarde per varkenseenheid voor een bedrijf gelegen in het:

  • a. concentratiegebied Zuid: € 317,65 voor het varkensrecht, niet zijnde fokzeugenrecht en € 347,60 voor het fokzeugenrecht;

  • b. concentratiegebied Oost: € 260,92 voor het varkensrecht, niet zijnde fokzeugenrecht, en € 314,47 voor het fokzeugenrecht;

  • c. niet-concentratiegebied: € 260,92 voor het varkensrecht, niet zijnde fokzeugenrecht en € 298,13 voor het fokzeugenrecht.

 • 5 Voor de bepaling van de hoogte van de subsidie is van toepassing de op grond van het tweede lid vóór de datum van de aanvraag tot subsidieverlening laatstelijk in de Staatscourant bekendgemaakte representatieve marktwaarde, of indien nog geen mededeling als bedoeld in het tweede lid is gedaan de in het derde lid genoemde representatieve marktwaarde.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

Het subsidieplafond van deze regeling bedraagt f 200.000.000,-.

§ 3. Aanvraag tot subsidieverlening

[Vervallen per 24-01-2004]

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Een aanvraag tot subsidieverlening, bedoeld in artikel 2, kan worden ingediend door de belanghebbende met ingang van 1 januari 1999 tot uiterlijk 30 november 1999 om 13.00 uur.

 • 2 De minister kan besluiten dat vanaf een door hem te bepalen tijdstip, voor bepaalde of voor onbepaalde tijd, geen aanvragen kunnen worden ingediend voor bepaalde categorieën van bedrijven of voor bedrijven die gelegen zijn in bepaalde gebieden en doet daarvan mededeling in de Staatscourant.

Artikel 6

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Onder het voorbehoud dat de subsidie wordt verleend doet de belanghebbende gelijktijdig met zijn aanvraag aan het Bureau Heffingen een kennisgeving van het vervallen van het varkensrecht.

 • 2 De aanvraag wordt mede-ondertekend door de hypotheekhouder die een aanmelding als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Regeling leges en blokkade Wet herstructurering varkenshouderij heeft gedaan.

Artikel 7

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De aanvraag wordt ingediend bij het Bureau Heffingen met gebruikmaking van een daartoe door het Bureau Heffingen ter beschikking gesteld formulier.

 • 2 Een ingediende aanvraag wordt niet herroepen of gewijzigd.

 • 3 De aanvrager verschaft op verzoek van het Bureau Heffingen aanvullende gegevens, of legt bescheiden over op verzoek van het Bureau Heffingen, binnen een door het Bureau Heffingen te stellen termijn.

Artikel 8

[Vervallen per 24-01-2004]

Door het indienen van het aanvraagformulier verplicht de aanvrager zich tot nakoming van de in deze regeling gestelde voorwaarden en verplichtingen.

§ 4. Beslissing op aanvraag

[Vervallen per 24-01-2004]

Artikel 9

[Vervallen per 24-01-2004]

De minister beslist op de aanvragen in volgorde van ontvangst.

Artikel 10

[Vervallen per 24-01-2004]

Geen subsidie wordt verleend indien uit anderen hoofde een subsidie ter zake van de beëindiging op dat bedrijf van de varkenshouderij is verleend.

Artikel 11

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De subsidie wordt verleend onder de voorwaarde dat de Commissie van de Europese Gemeenschappen ingevolge de artikelen 92 en 93 van het EG-Verdrag verklaart geen bezwaar te maken tegen de toepassing van deze regeling.

 • 2 Van de in het eerste lid bedoelde verklaring wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 11a

[Vervallen per 24-01-2004]

In de beschikking tot subsidieverlening kan worden afgezien van de vermelding van het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld.

Artikel 12

[Vervallen per 24-01-2004]

Indien de subsidie is verleend doet de aanvrager met gebruikmaking van een daartoe door het Bureau Heffingen ter beschikking gesteld formulier, aan het Bureau Heffingen een kennisgeving of op zijn bedrijf op dat tijdstip varkens worden gehouden.

Artikel 13

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De varkens worden uiterlijk vijf maanden nadat de subsidie is verleend van het bedrijf afgevoerd, of, indien dit later is, vijf maanden nadat de Commissie van de Europese Gemeenschappen ingevolge de artikelen 92 en 93 van het EG-Verdrag heeft verklaard geen bezwaar te maken tegen de toepassing van deze regeling.

 • 2 Onmiddellijk nadat de varkens van het bedrijf zijn afgevoerd geeft de aanvrager daarvan kennis aan het Bureau Heffingen met gebruikmaking van een daartoe door het Bureau Heffingen ter beschikking gesteld formulier en stelt het Bureau Heffingen de subsidie vast.

Artikel 14

[Vervallen per 24-01-2004]

Onmiddellijk nadat de subsidie is vastgesteld, doch uiterlijk vijf maanden nadat de subsidie is verleend, registreert het Bureau Heffingen de kennisgeving van het vervallen van het varkensrecht.

§ 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 24-01-2004]

Artikel 15

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 16

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Opkoopregeling varkensrechten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

H.H. Apotheker

Terug naar begin van de pagina