Jaarlijkse actualisering vergoedingen Regeling beheersovereenkomsten 1993

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-01-1999 t/m 23-01-2004

Jaarlijkse actualisering vergoedingen Regeling beheersovereenkomsten 1993

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gezien het advies van de Commissie beheer landbouwgronden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor beheersovereenkomsten afgesloten overeenkomstig de Regeling beheersovereenkomsten 1993 gelden als de bedragen, bedoeld in artikel 32, tweede en derde lid, van genoemde regeling voor het jaar 1999:

  • A. Het bedrag, bedoeld in artikel 32, tweede lid, van de in de aanhef bedoelde regeling, dat met betrekking tot het verschil van de productieniveaus van 1 hectare grasland, uitgedrukt in kilo voedereenheden melk, bij de bepaling van de vergoeding in aanmerking wordt genomen: f 0,35 per kilo voedereenheid melk;

  • B. Het bedrag, bedoeld in artikel 41, derde lid, van de in de aanhef bedoelde regeling, dat met betrekking tot de toename van de arbeidsaanspraken per hectare bij de bepaling van de vergoeding in aanmerking wordt genomen: f. 37,37 per arbeidsuur.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1999.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 december 1998

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina