Premieregeling geneeskundige verzorging politie 1999

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 13-10-1999 t/m 31-01-2005

Premieregeling geneeskundige verzorging politie 1999

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 9 van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2005]

Voor het jaar 1999 wordt de procentuele premie geneeskundige verzorging politie vastgesteld op 6,15% van de heffingsgrondslag, met de volgende verdeling: een werkgeversbijdrage van 3,68% en een werknemersbijdrage van 2,47%.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2005]

De nominale premie geneeskundige verzorging politie ten laste van verzekerden bedraagt per maand:

 • voor de niet-AOW-gerechtigde deelnemer f 27,50;

 • voor het niet AOW-gerechtigde volwassen gezinslid van de niet-AOW-gerechtigde deelnemer f 27,50;

 • voor het niet-AOW-gerechtigde volwassen gezinslid van de AOW-gerechtigde deelnemer f 27,50;

 • voor de AOW-gerechtigde deelnemer f 77,50;

 • voor het AOW-gerechtigde gezinslid van de deelnemer f 77,50.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2005]

 • 2 De deelnemer die als gepensioneerde deelnemer wordt aangemerkt blijft met zijn gezinsleden ingedeeld in de groep, waarin hij als actief dienende deelnemer was ingedeeld.

 • 3 De gepensioneerde deelnemer, ingedeeld in groep B, die opnieuw de hoedanigheid van actief dienende deelnemer verkrijgt en als gevolg daarvan zou behoren te worden ingedeeld in groep A, blijft, indien hij zijn inschrijving als gepensioneerde deelnemer handhaaft, ingedeeld in groep B.

Artikel 4

[Vervallen per 01-02-2005]

Het bedrag waarboven van de heffingsgrondslag geen bijdrage zal worden berekend, wordt vastgesteld op:

a. voor groep A:

het salarisbedrag behorend bij schaal 8, salarisnummer 9, vermeld in bijlage I, van het Besluit bezoldiging politie, verhoogd met de vakantie-uitkering bedoeld in artikel 23, eerste en vierde lid, van het Besluit bezoldiging politie;

b. voor groep B:

het salarisbedrag behorend bij schaal 11, salarisnummer 7, vermeld in bijlage I, van het Besluit bezoldiging politie, verhoogd met de vakantie-uitkering bedoeld in artikel 23, eerste en vierde lid, van het Besluit bezoldiging politie.

Artikel 5

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1999.

Artikel 5a

[Vervallen per 01-02-2005]

 • 1 De tegemoetkoming, bedoeld in artikel 2a, eerste lid, van de Regeling geneeskundige verzorging politie 1997 wordt aan de deelnemer verleend voor zover de in 1999 te zijnen laste gebleven ziektekosten een groter aandeel van de inkomsten in dat tijdvak bedragen dan 1,31%.

 • 2 Onder inkomsten, bedoeld in het eerste lid, worden verstaan:

  • a. alle inkomsten uit of in verband met arbeid;

  • b. pensioenen en uitkeringen ingevolge sociale regelingen, onder welke benamingen dan ook;

  • c. inkomsten uit of in verband met de uitoefening van een vrij beroep of eigen bedrijf, zijnde winst uit onderneming als bedoeld in de Wet op de inkomstenbelasting 1964;

   van de deelnemer en zijn medeverzekerden.

 • 3 Indien het gekozen tijdvak in twee kalenderjaren valt, worden de inkomsten van het eerste kalenderjaar als de inkomsten beschouwd.

Artikel 6

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Premieregeling geneeskundige verzorging politie 1999.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Peper

Terug naar begin van de pagina