Wijzigingswet enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1999)

Geldend van 01-08-2000 t/m heden

Wet van 17 december 1998, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1999)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het belastingplan 1999 wenselijk is maatregelen te treffen in het kader van het inkomensbeleid, een bijdrage te leveren aan een verdere vergroening van het fiscale stelsel en in samenhang daarmee het prijsindexcijfer van de Wet op de studiefinanciering te wijzigen, om maatregelen te nemen in het kader van auto en vervoer, met name ter bevordering van milieuvriendelijke vervoersmodaliteiten, en voorts om enige andere belastingmaatregelen te treffen waaronder aanpassingen van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 in verband met het voorkomen van ongewenste renteaftrek vooruitlopend op de herziening van het belastingstelsel in het kader van de 21e eeuw;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]

Artikel XIII

[Red: Wijzigt de Wet van 31 oktober 1996, houdende goedkeuring van de Uitvoeringsregeling.]

Artikel XIV

Tot 1 januari 2001 [Red: Bij Stb. 2000/601 is de vrijstelling verlengd tot 1 januari 2003.] worden, onder bij ministeriële regeling vast te stellen hoeveelheidsbeperkingen, de in artikel 66a, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de accijns en artikel 30, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere producten, bedoelde vrijstellingen eveneens verleend ter zake van de uitslag en de invoer van de in die artikelen bedoelde goederen die worden gebruikt aan boord van schepen in het verkeer naar een andere lid-staat over de binnenwateren. De in de eerste volzin bedoelde hoeveelheidsbeperkingen worden vastgesteld met inachtneming van de gebruikelijke reisduur naar de plaats van bestemming in de andere lid-staat. Bij algemene maatregel van bestuur kan deze vrijstelling worden verlengd indien de behandeling in België en de Bondsrepubliek Duitsland van de onderhavige goederen ter zake van het gebruik aan boord van schepen in de binnenvaart, daartoe aanleiding geeft.

Artikel XVI

  • 1 Met betrekking tot de kalenderjaren 1999 tot en met 2001 wordt in artikel 11, tweede lid, onderdeel a, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 het in de eerste schijf van de tabel opgenomen percentage verhoogd met 3 procentpunten.

  • 2 Met betrekking tot de kalenderjaren 1999 tot en met 2001 worden in artikel 44m, tweede lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 de in de tabel opgenomen bedragen aan zelfstandigenaftrek verhoogd met f 200.

Artikel XVII

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1999, met dien verstande dat

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 17 december 1998

Beatrix

De Minister van Financiën,

G. Zalm

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. F. G. Vermeend

Uitgegeven de negenentwintigste december 1998

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina