Wet rechtskracht diverse planologische kernbeslissingen

[Regeling vervallen per 30-12-2003.]
Geldend van 30-12-1998 t/m 29-12-2003

Wet van 17 december 1998, houdende alsnog toekennen van rechtskracht aan enkele planologische kernbeslissingen (Wet rechtskracht diverse planologische kernbeslissingen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de rechtskracht van diverse planologische kernbeslissingen is vervallen en dus ook de rechtsbasis voor bepaalde daaraan verbonden rechtsgevolgen, en dat het noodzakelijk is aan die planologische kernbeslissingen alsnog rechtskracht te verlenen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

[Vervallen per 30-12-2003]

 • 1 De volgende planologische kernbeslissingen worden aangemerkt als geldend plan als bedoeld in artikel 2a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening:

  • a. het Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen (kamerstukken II 1987/88, 15 880, nr. 28), met uitzondering van de daarin opgenomen onderdelen die betrekking hebben op het luchtvaartterrein Schiphol;

  • b. het Structuurschema Militaire Terreinen:

   • 1°. (kamerstukken II 1985/86, 16 666, nr. 35) met uitzondering van die onderdelen die in 1996 zijn herzien (kamerstukken II 1995/96, 23 707, nr. 13);

   • 2°. (kamerstukken II 1985/86, 16 666, nr. 35) voor zover het betrekking heeft op die onderdelen die in 1996 zijn herzien (kamerstukken II 1995/96, 23 707, nr. 13);

   • 3°. voor zover het in 1996 partieel is herzien (kamerstukken II 1995/96, 23 707, nr. 13);

  • c. de Planologische Kernbeslissing Waddenzee (kamerstukken II 1992/93, 22 605, nr. 34), zoals die luidt na de partiële herziening (kamerstukken II 1993/94, 23 546, nr. 12);

  • d. het Structuurschema Buisleidingen (kamerstukken II 1984/85, 17 375, nr. 38).

Artikel 2

[Vervallen per 30-12-2003]

Een plan als bedoeld in artikel 1, eerste lid:

 • a. onder a, geldt van 6 september 1993 tot vijf jaar na de datum van inwerkingtreding van deze wet, voor zover het niet eerder wordt herzien of ingetrokken;

 • b. onder b, onder 1°, geldt van 1 maart 1991 tot vijf jaar na de datum van inwerkingtreding van deze wet, voor zover het niet eerder wordt herzien of ingetrokken;

 • c. onder b, onder 2°, geldt van 1 maart 1991 tot 23 augustus 1996;

 • d. onder b, onder 3°, geldt van 23 augustus 1996 tot vijf jaar na de datum van inwerkingtreding van deze wet, voor zover het niet eerder wordt herzien of ingetrokken;

 • e. onder c, geldt van 9 december 1998 tot vijf jaar na de datum van inwerkingtreding van deze wet, voor zover het niet eerder wordt herzien of ingetrokken;

 • f. onder d, geldt van 12 juli 1990 tot vijf jaar na de datum van inwerkingtreding van deze wet, voor zover het niet eerder wordt herzien of ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 30-12-2003]

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na de datum van inwerkingtreding.

Artikel 4

[Vervallen per 30-12-2003]

Deze wet wordt aangehaald als: Wet rechtskracht diverse planologische kernbeslissingen.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 17 december 1998

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. P. Pronk

Uitgegeven negenentwintigste december 1998

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina