Uitvoeringsbesluit artikel 9, onder c van de Bankwet 1998

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 17-07-2002 t/m 31-12-2006

Besluit van 17 december 1998, ter uitvoering van artikel 9, onder c, van de Bankwet 1998

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 16 december 1998, nr. BGW 98/2586-M, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Effectenwezen;

Gelet op artikel 9, onder c, van de Bankwet 1998;

Overwegende dat het verrichten van werkzaamheden van De Nederlandsche Bank N.V. betrekking hebbende op uitvoering van de Collectieve Garantieregeling van kredietinstellingen en de Beleggerscompensatieregeling van effecteninstellingen, waaronder mede gerekend wordt financiering in verband met verplichtingen van de Stichting Toezicht Effectenverkeer, in het algemeen belang is;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

Wij verlenen goedkeuring aan De Nederlandsche Bank N.V.:

  • a. om werkzaamheden te verrichten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Collectieve Garantieregeling van kredietinstellingen voor terugbetaalbare gelden en beleggingen, welke ingevolge artikel 84 van de Wet toezicht kredietwezen 1992, bij besluit van 28 september 1998 algemeen verbindend is verklaard;

  • b. om werkzaamheden, waaronder mede gerekend wordt financiering in verband met verplichtingen van de Stichting Autoriteit Financiële Markten, te verrichten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Beleggerscompensatieregeling van effecteninstellingen voor vorderingen van beleggers welke ingevolge artikel 28a, eerste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, bij besluit van 21 september 1998 algemeen verbindend is verklaard;

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 december 1998

Beatrix

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Uitgegeven tweeëntwintigste december 1998

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina