Besluit ex artikel 46, vierde lid, Wet toezicht effectenverkeer 1995

[Regeling vervallen per 01-10-2005.]
Geldend van 06-06-2003 t/m 30-09-2005

Besluit van 17 december 1998, houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 46, vierde lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 13 juli 1998, nr. BGW 98/1861-M, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen;

De Raad van State gehoord (advies van 5 oktober 1998, no. W06.98 0348);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 15 december 1998, nr. WJB 98/1508M;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2005]

Het verbod, bedoeld in artikel 46, eerste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, is niet van toepassing op:

  • a. het in het kader van een personeelsregeling aan bestuurders of werknemers toekennen van effecten, indien daarbij een bestendige gedragslijn wordt gehanteerd met betrekking tot de voorwaarden en de periodiciteit van de regeling, en indien het voornemen tot het toekennen tenminste twee maanden voorafgaande aan de toekenning aan de Stichting Autoriteit Financiële Markten kenbaar is gemaakt;

  • b. het in het kader van een personeelsregeling als bedoeld in onderdeel a uitoefenen van toegekende opties, omwisselen van converteerbare obligaties of uitoefenen van uitgegeven warrants dan wel soortgelijke rechten op aandelen of certificaten van aandelen, op de expiratiedatum van dit recht dan wel binnen een periode van vijf werkdagen voorafgaande aan die datum; alsmede de verkoop van de met de uitoefening van deze rechten verworven aandelen of certificaten van aandelen binnen deze periode, mits betrokkene tenminste twee maanden voor expiratie schriftelijk aan de rechtspersoon, vennootschap of instelling kenbaar heeft gemaakt tot verkoop te zullen overgaan;

  • c. het verrichten of bewerkstelligen van een transactie die noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan een verplichting tot levering van aandelen of certificaten van aandelen;

  • d. het in het kader van een uitgifte of herplaatsing van aandelen of certificaten van aandelen ter stabilisatie van de koers verrichten van een transactie in die aandelen of certificaten van aandelen door een effecteninstelling die is betrokken bij de uitgifte of herplaatsing, indien het verrichten van deze transacties in het prospectus is aangekondigd;

  • e. het aangaan van een overeenkomst waarbij een effecteninstelling zich, voorafgaand aan een uitgifte of herplaatsing van aandelen of certificaten van aandelen door een rechtspersoon, vennootschap of instelling, verplicht tot aankoop van een of meer van die aandelen of certificaten van aandelen, indien de effecteninstelling het aantal aandelen of certificaten van aandelen waarop de overeenkomst betrekking heeft in een schriftelijke verklaring aan de rechtspersoon, vennootschap of instelling vastlegt;

  • f. het bij wijze van dividenduitkering uitgeven van aandelen of certificaten van aandelen;

  • g. het aangaan van een overeenkomst waarbij een rechthebbende op effecten zich jegens een bieder verplicht om in het kader van een voorgenomen of in voorbereiding zijnd openbaar bod effecten waarop het openbaar bod betrekking heeft aan de bieder aan te bieden, indien de rechthebbende op effecten het aantal effecten waarop de overeenkomst betrekking heeft in een schriftelijke verklaring aan de bieder vastlegt;

  • h. het aangaan van een overeenkomst waarbij een rechthebbende op effecten of een potentiële rechthebbende op effecten zich voorafgaand aan een uitgifte of herplaatsing van die effecten door een rechtspersoon, vennootschap of instelling verplicht tot aankoop van een of meer van die effecten, indien de rechthebbende op effecten of de potentiële rechthebbende op effecten het aantal effecten of het bedrag waarop de overeenkomst betrekking heeft in een schriftelijke verklaring aan de rechtspersoon, vennootschap of instelling vastlegt.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2005]

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2005]

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 december 1998

Beatrix

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Uitgegeven tweeëntwintigste december 1998

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina