Wijziging Regeling exportfinancieringsarrangement zware matching

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 17-12-1999 t/m 31-12-2009

Wijziging Regeling exportfinancieringsarrangement zware matching

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 3, tweede lid, 9, 16, tweede en derde lid, en 19 van het Besluit subsidies exportfinancieringsarrangementen en artikel 12 van de Regeling exportfinancieringsarrangement zware matching;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2010]

[Red: Wijzigt de Regeling exportfinancieringsarrangement zware matching.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2010]

[Red: Wijzigt de Regeling exportfinancieringsarrangement zware matching.]

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 Het subsidieplafond voor het in 1999 verlenen van subsidies op grond van de Regeling exportfinancieringsarrangement zware matching bedraagt:

    • a. voor subsidies met betrekking tot zeescheepsbouworders f 0;

    • b. voor andere subsidies dan omschreven onder a, f 13.000.000,00.

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2010]

De artikelen 5, eerste lid, onder a, en 6, eerste lid, onder b, zijn niet van toepassing op aanvragen om subsidie die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van deze regeling en op subsidies die zijn verleend voor de inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel V

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 december 1998

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

G. Ybema

Terug naar begin van de pagina