Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders 1999

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geldend van 12-11-1999 t/m 21-09-2004

Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders 1999

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gelet op artikel 3, eerste lid, en 8, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 22-09-2004]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  a. de minister:

  de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  b. alleenstaande ouder:

  ongehuwde dan wel degene die duurzaam gescheiden leeft van de persoon met wie hij gehuwd is, en die de volledige zorg heeft voor één of meer tot zijn last komende kinderen en geen gezamenlijke huishouding voert met een ander, tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad;

  c. ten laste komend kind:

  kind in de leeftijd van 0 jaar tot de leeftijd waarop het primair onderwijs voor dat kind eindigt en voor wie de alleenstaande ouder aanspraak op kinder-bijslag op grond van de Algemene Kinderbijslagwet kan maken;

  d. kinderopvang:

  het in georganiseerd verband tegen vergoeding verzorgen en opvoeden van kinderen door anderen dan de eigen ouder, pleeg- of stiefouder op uren dat deze zelf hier-voor niet beschikbaar is wegens de omstandigheden, bedoeld in artikel 2, eerste lid;

  e. kinderopvangplaats:

  aanbod van kinderopvang dat voldoet aan de eisen gesteld bij of krachtens het Tijdelijk besluit kwaliteitsregels kinderopvang, waarbij de volgende soorten worden onderscheiden:

  • 1º. hele-dagopvang: aanbod van kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot en met 4 jaar gedurende negen of meer aaneengesloten uren per werk- of studiedag;

  • 2º. halve-dagopvang: aanbod van kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot en met 4 jaar gedurende minimaal vijf, maar minder dan negen aaneengesloten uren per werk- of studiedag;

  • 3º. buitenschoolse opvang: het in georganiseerd verband tegen vergoeding bieden van verzorging, opvoeding, toezicht en vrijetijdsactiviteiten aan kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop het primair onderwijs voor dat kind eindigt, door anderen dan de eigen ouders, pleeg- of stiefouders, waarbij in ieder geval opvang wordt geboden na school en in schoolvakanties;

  • 4º. gastouderopvang: kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de leeftijd waarop het primair onderwijs voor dat kind eindigt in een gezinssituatie, die tot stand komt door bemiddeling van een gastouderbureau gedurende ten minste vijf uren per week en die betrekking heeft op gelijktijdig ten hoogste vier kinderen.

 • 2 Burgemeester en wethouders kunnen voor de toepassing van deze regeling besluiten gehuwden, als partners geregistreerden of ongehuwd samenwonenden gelijk te stellen met een alleenstaande ouder in het geval één van de partners door omstandigheden de volledige zorg voor één of meer tot hun last komende kinderen op zich heeft genomen.

Artikel 2. Subsidie aan de gemeente

[Vervallen per 22-09-2004]

 • 1 De minister verstrekt op aanvraag aan een gemeente subsidie als tegemoetkoming in de door de gemeenten in het kalenderjaar 1999 te maken kosten voor kinderopvangplaatsen voortvloeiend uit overeenkomsten als bedoeld in artikel 3, eerste lid, ten behoeve van alleenstaande ouders die als zodanig in dat jaar:

  • a. algemene bijstand ontvangen als bedoeld in de Algemene bijstandswet en:

   • 1º. betaalde arbeid verrichten, of

   • 2º. ten aanzien van wie het volgen van scholing of een opleiding noodzakelijk wordt geacht voor de inschakeling in de arbeid;

  • b. geen algemene bijstand meer ontvangen als bedoeld in de Algemene bijstandswet wegens het direct daarop aansluitend verrichten van betaalde arbeid, waaronder begrepen arbeid die met overheidsbijdragen wordt gefinancierd dan wel waarvoor de werkgever subsidie ontvangt op grond van de Wet inschakeling werkzoekenden, de Regeling in- en doorstroom-banen voor langdurig werklozen of de Regeling schoonmaakdiensten particulieren, waarbij naar het oordeel van burgemeester en wethouders het bekostigen van de kinderopvang nog steeds noodzakelijk is om die arbeid te kunnen blijven verrichten;

  • c. een uitkering ontvangen als bedoeld in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars.

 • 2 Met algemene bijstand als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, wordt gelijkgesteld een uitkering op grond van enige sociale zekerheidswet waarvan de hoogte de bijstands-uitkering voor een alleenstaande ouder niet te boven gaat indien naar het oordeel van burgemeester en wethouders het ontbreken van de bekostiging van kinderopvang ten aanzien van de betreffende alleenstaande ouder zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 3. Subsidievoorwaarden

[Vervallen per 22-09-2004]

 • 1 De subsidie wordt verleend indien de gemeente voor de alleenstaande ouder of de alleenstaande ouder zelf met instemming van de gemeente, met een instelling of een natuurlijke persoon die de kinderopvangplaats verzorgt, daartoe een schriftelijke overeenkomst sluit.

 • 2 In de overeenkomst is op duidelijke en overzichtelijke wijze vermeld:

  • a. de instelling jegens welke of de natuurlijke persoon jegens wie de uitgaven worden gedaan;

  • b. de instelling of de natuurlijk persoon die de kinderopvang verricht indien deze een andere is dan bedoeld in onderdeel a;

  • c. naam en geboortedatum van de kinderen voor wie de kinderopvang pleegt te worden genoten;

  • d. naam en adres van de alleenstaande ouder ten behoeve van wie de overeenkomst, bedoeld in het eerste lid, wordt aangegaan;

  • e. de periode waarin en het aantal dagen van de week waarop naar hele-dagopvang, halve-dagopvang, buitenschoolse opvang of gastouderopvang onderscheiden, van deze regeling gebruik pleegt te worden gemaakt;

  • f. het adres waar de kinderopvang pleegt plaats te vinden.

 • 3 Burgemeester en wethouders, of de alleenstaande ouder, bedoeld in het eerste lid, die de overeenkomst aangaat, dragen er zorg voor dat in de overeenkomst:

  • a. geen langere opzegtermijn wordt opgenomen dan 6 weken, en

  • b. de instelling of de natuurlijke persoon, bedoeld in onderdeel a of b van het tweede lid, verplicht is de gemeente te berichten indien van de kinderopvangplaats zonder opgaaf van redenen over een periode langer dan 2 weken feitelijk geen gebruik wordt gemaakt.

 • 4 Na de ontvangst van een bericht als bedoeld in het derde lid, onderdeel b, onderzoeken burgemeester en wethouders of de overeenkomst, bedoeld in het eerste lid, moet worden voortgezet. Zo nodig zeggen burgemeester en wethouders de overeenkomst op.

 • 5 Aan de gemeente wordt geen subsidie verleend voor zover ten aanzien van de kinder-opvangplaats aanspraak bestaat op een andere subsidie.

Artikel 4. Beschikbaar budget en verdeling van het budget

[Vervallen per 22-09-2004]

 • 1 Het voor deze regeling beschikbare budget bedraagt f 92.200.000,-.

 • 2 De maximale subsidie per gemeente wordt op basis van het bedrag genoemd in het eerste lid bepaald naar evenredigheid van het aantal alleenstaande ouders, dat volgens de facetten-code CBS per ultimo 1996 in de gemeente woonplaats had en als zodanig algemene bijstand op grond van de Algemene bijstandswet ontving, waarbij de subsidie in ieder geval per gemeente die een aanvraag doet op basis van deze regeling het equivalent is van één volledige kinderopvangplaats. De uit de eerste volzin voortvloeiende maximaal beschikbare subsidie per gemeente is opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling.

 • 3 Indien de ontwikkeling van de lonen in de gepremieerde en gesubsidieerde sector of de ontwikkeling van het prijsindexcijfer van de particuliere gezinsconsumptie daartoe aanleiding geeft wordt het bedrag, bedoeld in het eerste lid, door de minister herzien en bekend gemaakt in de Staatscourant.

Artikel 5. Subsidiebedrag

[Vervallen per 22-09-2004]

 • 1 De subsidie voor een kinderopvangplaats in de vorm van hele-dagopvang voor vijf of meer werk- of studiedagen per week gedurende een geheel kalenderjaar bedraagt f 19.515,-.

 • 2 De subsidie voor een kinderopvangplaats in de vorm van halve-dagopvang of buitenschoolse opvang voor vijf of meer werk- of studiedagen per week gedurende een geheel kalenderjaar bedraagt f 12.880,-.

 • 3 De subsidie voor een kinderopvangplaats in de vorm van gastouderopvang gedurende een geheel kalenderjaar bedraagt f 7.810,-.

 • 4 De subsidie wordt naar evenredigheid verlaagd, indien:

  • a. de kinderopvangplaats, bedoeld in het eerste of tweede lid, voor minder dan vijf werk- of studiedagen van de week wordt overeengekomen of slechts gedurende een gedeelte van het kalenderjaar, of

  • b. de kinderopvangplaats, bedoeld in het derde lid, slechts gedurende een gedeelte van het kalenderjaar wordt overeengekomen.

Artikel 6. Indiening aanvraag

[Vervallen per 22-09-2004]

 • 1 Burgemeester en wethouders dienen hun aanvraag om in aanmerking te komen voor de subsidie bij de minister in vóór 1 april 1999.

 • 2 Bij de aanvraag wordt aangegeven tot welk subsidiebedrag burgemeester en wethouders voornemens zijn in 1999 door middel van overeenkomsten als bedoeld in artikel 3, eerste lid, kinderopvangplaatsen voor alleenstaande ouders aan te gaan. Daarbij kunnen burgemeester en wethouders aangeven voor meer of minder subsidie in aanmerking te willen komen dan bij toepassing van artikel 4, tweede lid, voor die gemeente beschikbaar is. De aanvraag is ingericht volgens de bij deze regeling behorende bijlage 2.

 • 3 Indien burgemeester en wethouders bij de aanvraag te kennen geven het maximum subsidiebedrag dat volgt uit de toepassing van artikel 4, tweede lid, niet of niet volledig te zullen aanwenden, kan de minister voor die gemeente een lagere maximale subsidie verlenen, overeenkomstig het door die gemeente aangegeven bedrag.

 • 4 Indien burgemeester en wethouders vóór 1 april 1999 geen aanvraag indienen kan de minister de subsidie ambtshalve op nihil vaststellen en het voorschot bedoeld in artikel 7, eerste lid, terugvorderen.

 • 5 Indien de minister gebruik gemaakt heeft van de bevoegdheid bedoeld in het derde lid of vierde lid, kan hij de daardoor resterende subsidie toevoegen aan de gemeenten die meer subsidie hebben aangevraagd dan het maximale subsidiebedrag en voor die gemeenten een hogere maximale subsidie verlenen. Artikel 4, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 6 Burgemeester en wethouders van gemeenten die de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, hebben ingediend ontvangen vóór 1 juni 1999 van de minister een beschikking tot subsidie-verlening waarin de maximale subsidie voor het jaar 1999 is opgenomen.

Artikel 7. Bevoorschotting

[Vervallen per 22-09-2004]

 • 1 De minister betaalt op of omstreeks 15 januari 1999 aan gemeenten een voorschot van 50% van de maximale subsidie bedoeld in artikel 4, tweede lid, zonder dat daartoe door burgemeester en wethouders reeds een aanvraag is ingediend.

 • 3 De minister betaalt op of omstreeks 15 juni 1999 aan gemeenten een voorschot van 80% van de maximale subsidie, bedoeld in artikel 6, zesde lid. Bij de betaalbaarstelling van dit voorschot wordt het voorschot, bedoeld in het eerste of tweede lid, verrekend dan wel teruggevorderd.

Artikel 8. Jaaropgave

[Vervallen per 22-09-2004]

 • 1 Burgemeester en wethouders doen vóór 20 september 2000 aan de minister opgave van de in het kalenderjaar 1999 voor subsidie in aanmerking komende kosten voor kinderopvang, bedoeld in deze regeling. Deze jaaropgave is, indien de opgave betrekking heeft op een bedrag van meer dan f 20.000,-, voorzien van een verklaring van een deskundige, belast met de in artikel 213 van de Gemeentewet voorgeschreven controle omtrent de juistheid van gegevens.

 • 2 De jaaropgave en de verklaring, bedoeld in het eerste lid, zijn ingericht overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage 3 respectievelijk bijlage 4.

 • 3 De verklaring van de deskundige, bedoeld in het eerste lid, is gebaseerd op een controle die is uitgevoerd overeenkomstig het in bijlage 5 bij deze regeling beschreven controle- en rapportageprotocol.

Artikel 9. Toezicht

[Vervallen per 22-09-2004]

 • 1 Met het toezicht op de naleving van deze regeling zijn belast de ambtenaren van de directie Toezicht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  Burgemeester en wethouders verstrekken desgevraagd aan de minister kosteloos alle inlichtingen, die hij voor het toezicht en de beleidsvorming met betrekking tot deze regeling nodig heeft en verlenen inzage in de administratie terzake van belang zijnde bescheiden.

Artikel 10. Administratieve verplichtingen

[Vervallen per 22-09-2004]

Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat de administratie voor de uitvoering van deze regeling zodanig wordt ingericht dat, naast de in artikel 3, eerste lid, bedoelde overeen-komsten, dan wel indien de alleenstaande ouder zelf met instemming van de gemeente een overeenkomst sluit een afschrift van deze overeenkomst, alle overige van belang zijnde vastleggingen en bewijsstukken ten behoeve van het besluitvormings-, uitvoerings-, controle- en verantwoordingsproces zichtbaar en controleerbaar zijn vastgelegd.

Artikel 11. Subsidievaststelling

[Vervallen per 22-09-2004]

 • 2 Indien de jaaropgave niet tijdig is ontvangen, dan wel niet is voorzien van de verklaring, bedoeld in artikel 8, eerste lid, kan de minister de subsidie ambtshalve vaststellen.

Artikel 12. Overgangsrecht

[Vervallen per 22-09-2004]

 • 2 Na het jaar, bedoeld in het eerste lid, wordt de subsidie, bedoeld in artikel 3, eerste lid, door de minister slechts verleend indien burgemeester en wethouders aantonen dat het door de alleenstaande ouder ontvangen loon inclusief de tot het loon te rekenen vergoedingen en de eventueel daarenboven te verstrekken toeslagen die op grond van artikel 10 juncto artikel 11 van de Wet op de loonbelasting 1994 tot het loon wordt gerekend, ten hoogste 130% van het voor hem geldende minimumloon op grond van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag bedraagt.

 • 3 In afwijking van het tweede lid verleent de minister de subsidie, bedoeld in dat lid, nog tot 6 maanden na afloop van de periode van een jaar, bedoeld in dat lid, indien burgemeester en wethouders beslissen dat het stopzetten van de bekostiging van de kinderopvang ten behoeve van de alleenstaande ouder zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 13. Inwerkingtreding

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1999

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen 1, 2 en 3 in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen 4 en 5 worden met ingang van 1 mei 1999 ter inzage gelegd in de bibliotheek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 17 december 1998

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

K.G. de Vries

Bijlage 1

[Vervallen per 22-09-2004]

UO

nr 98

UO

nr 99

Naam

aantal eenouder-

gezinnen 1996

Verdeling 90 miljoen

3

Appingedam

85

66741

5

Bedum

35

27482

7

Bellingwedde

40

31408

9

Ten Boer

15

19050

10

Delfzijl

370

290521

14

Groningen

2255

1770606

15

Grootegast

55

43185

17

Haren

45

35334

18

Hoogezand-Sappemeer

305

239483

22

Leek

95

74593

24

Loppersum

45

35334

25

Marum

30

23556

34

Almere

1315

1032526

37

Stadskanaal

225

176668

39

Scheemda

35

27482

40

Slochteren

45

35334

47

Veendam

195

153112

48

Vlagtwedde

55

43185

50

Zeewolde

55

43185

51

Skarsterlân

100

78519

52

Winschoten

170

133482

53

Winsum

70

54963

55

Boarnsterhim

80

62815

56

Zuidhorn

55

43185

58

Dongeradeel

155

121705

59

Achtkarspelen

145

113853

60

Ameland

5

19050

63

het Bildt

45

35334

64

Bolsward

80

62815

65

Dantumadeel

100

78519

1722

68

Ferwerderadiel

35

27482

70

Franekeradeel

120

94223

72

Harlingen

145

113853

74

Heerenveen

205

160964

79

Kollumerland c.a.

50

39260

80

Leeuwarden

1085

851932

81

Leeuwarderadeel

30

23556

82

Lemsterland

75

58889

83

Menaldumadeel

25

19630

85

Ooststellingwerf

150

117779

86

Opsterland

115

90297

88

Schiermonnikoog

5

19050

90

Smallingerland

440

345484

91

Sneek

295

231631

93

Terschelling

20

19050

96

Vlieland

0

19050

98

Weststellingwerf

145

113853

104

Nijefurd

40

31408

106

Assen

470

369040

109

Coevorden

160

125631

114

Emmen

630

494670

118

Hoogeveen

255

200224

119

Meppel

195

153112

136

Zuidlaren

65

51037

140

Littenseradiel

30

23556

141

Almelo

800

628153

142

Ambt Delden

0

19050

143

Avereest

45

35334

144

Bathmen

5

19050

147

Borne

50

39260

148

Dalfsen

25

19630

149

Denekamp

25

19630

150

150

Deventer

660

518226

151

Diepenheim

0

19050

153

Enschede

1455

1142453

154

Genemuiden

10

19050

156

Goor

45

35334

157

Gramsbergen

10

19050

158

Haaksbergen

60

47111

159

Den Ham

45

35334

160

Hardenberg

100

78519

161

Hasselt

5

19050

162

Heino

20

19050

163

Hellendoorn

85

66741

164

Hengelo

540

424003

165

Holten

10

19050

166

Kampen

175

137408

168

Losser

45

35334

169

Markelo

5

19050

170

Nieuwleusen

10

19050

171

Noordoostpolder

240

188446

173

Oldenzaal

130

102075

174

Olst

20

19050

175

Ommen

30

23556

176

Ootmarsum

5

19050

177

Raalte

80

62815

178

Rijssen

50

39260

179

Stad Delden

10

19050

180

Staphorst

15

19050

181

Steenwijk

175

137408

183

Tubbergen

20

19050

184

Urk

35

27482

186

Vriezenveen

80

62815

188

Weerselo

5

19050

189

Wierden

30

23556

190

Wijhe

20

19050

191

IJsselmuiden

20

19050

192

Zwartsluis

20

19050

193

Zwolle

805

632079

194

Brederwiede

35

27482

195

IJsselham

10

19050

196

Rijnwaarden

45

35334

197

Aalten

60

47111

199

Angerlo

10

19050

200

Apeldoorn

875

687042

202

Arnhem

1720

1350528

203

Barneveld

105

82445

206

Bemmel

40

31408

207

Bergh

60

47111

209

Beuningen

95

74593

211

Borculo

30

23556

213

Brummen

85

66741

214

214

Buren

45

35334

216

Culemborg

110

86371

218

Didam

60

47111

219

Dinxperlo

35

27482

220

Dodewaard

0

19050

221

Doesburg

60

47111

222

Doetinchem

280

219853

225

Druten

75

58889

226

Duiven

105

82445

227

Echteld

10

19050

228

Ede

405

318002

229

Eibergen

35

27482

230

Elburg

55

43185

231

Elst

75

58889

232

Epe

100

78519

233

Ermelo

85

66741

236

Geldermalsen

40

31408

237

Gendringen

65

51037

238

Gendt

20

19050

239

Gorssel

15

19050

240

Groenlo

25

19630

241

Groesbeek

75

58889

243

Harderwijk

195

153112

244

Hattem

20

19050

246

Heerde

40

31408

248

Hengelo

15

19050

251

Heteren

10

19050

252

Heumen

60

47111

253

Hoevelaken

15

19050

255

Huissen

60

47111

256

Hummelo en Keppel

5

19050

258

Kesteren

30

23556

260

Lichtenvoorde

40

31408

262

Lochem

45

35334

263

263

Maasdriel

55

43185

265

Millingen aan de Rijn

20

19050

266

Neede

25

19630

267

Nijkerk

70

54963

268

Nijmegen

1940

1523270

269

Oldebroek

45

35334

273

Putten

45

35334

274

Renkum

110

86371

275

Rheden

185

145260

277

Rozendaal

0

19050

278

Ruurlo

10

19050

279

Scherpenzeel

15

19050

280

Steenderen

10

19050

281

Tiel

275

215927

282

Ubbergen

30

23556

283

Valburg

25

19630

285

Voorst

40

31408

286

Vorden

15

19050

289

Wageningen

225

176668

291

Warnsveld

40

31408

292

Wehl

0

19050

293

Westervoort

135

106001

294

Winterswijk

135

106001

295

Wisch

70

54963

296

Wijchen

170

133482

297

297

Zaltbommel

50

39260

298

Zelhem

15

19050

299

Zevenaar

170

133482

301

Zutphen

385

302298

302

Nunspeet

55

43185

303

Dronten

175

137408

304

Neerijnen

20

19050

305

Abcoude

15

19050

306

Amerongen

10

19050

307

Amersfoort

795

624227

308

Baarn

95

74593

310

De Bilt

150

117779

311

Breukelen

30

23556

312

Bunnik

25

19630

313

Bunschoten

30

23556

315

Doorn

15

19050

316

Driebergen-Rijsenburg

70

54963

317

Eemnes

15

19050

318

Harmelen

20

19050

321

Houten

110

86371

326

Leersum

20

19050

327

Leusden

60

47111

329

Loenen

15

19050

330

Loosdrecht

20

19050

331

Lopik

20

19050

332

Maarn

10

19050

333

Maarssen

230

180594

334

Maartensdijk

15

19050

335

Montfoort

25

19630

339

Renswoude

10

19050

340

Rhenen

55

43185

342

Soest

165

129557

344

Utrecht

2785

2186757

345

Veenendaal

300

235557

347

Vleuten-De Meern

40

31408

351

Woudenberg

20

19050

352

Wijk bij Duurstede

70

54963

353

IJsselstein

120

94223

355

Zeist

355

278743

356

Nieuwegein

395

310150

357

Egmond

40

31408

358

Aalsmeer

50

39260

360

Akersloot

5

19050

361

Alkmaar

1080

848006

362

Amstelveen

275

215927

363

Amsterdam

14315

11240008

364

Andijk

30

23556

365

Graft-De Rijp

10

19050

366

Anna Paulowna

75

58889

370

Beemster

15

19050

372

Bennebroek

5

19050

373

Bergen

80

62815

375

Beverwijk

255

200224

376

Blaricum

25

19630

377

Bloemendaal

25

19630

381

Bussum

120

94223

383

Castricum

75

58889

384

Diemen

185

145260

385

Edam-Volendam

65

51037

388

Enkhuizen

95

74593

390

's-Graveland

20

19050

392

Haarlem

1295

1016822

393

Haarlemmerliede c.a.

15

19050

394

Haarlemmermeer

500

392595

395

Harenkarspel

40

31408

396

Heemskerk

270

212002

397

Heemstede

65

51037

398

Heerhugowaard

245

192372

399

Heiloo

55

43185

400

Den Helder

800

628153

402

Hilversum

400

314076

405

Hoorn

650

510374

406

Huizen

210

164890

412

Niedorp

30

23556

415

Landsmeer

20

19050

416

Langedijk

80

62815

417

Laren

15

19050

418

Limmen

5

19050

420

Medemblik

45

35334

424

Muiden

25

19630

425

Naarden

20

19050

426

Nederhorst den Berg

10

19050

429

Obdam

15

19050

431

Oostzaan

20

19050

432

Opmeer

30

23556

437

Ouder-Amstel

40

31408

439

Purmerend

605

475040

441

Schagen

115

90297

444

Schoorl

15

19050

448

Texel

55

43185

450

Uitgeest

25

19630

451

Uithoorn

75

58889

453

Velsen

320

251261

454

Venhuizen

10

19050

457

Weesp

90

70667

458

Schermer

10

19050

459

Wervershoof

30

23556

462

Wieringen

45

35334

463

Wieringermeer

45

35334

466

Wognum

15

19050

473

Zandvoort

115

90297

476

Zijpe

40

31408

478

Zeevang

5

19050

479

Zaanstad

970

761635

480

Ter Aar

5

19050

482

Alblasserdam

80

62815

483

Alkemade

25

19630

484

Alphen aan den Rijn

315

247335

489

Barendrecht

55

43185

491

Bergambacht

10

19050

492

Bergschenhoek

15

19050

493

Berkel en Rodenrijs

45

35334

495

Bleiswijk

5

19050

497

Bodegraven

40

31408

498

Drechterland

35

27482

499

Boskoop

35

27482

501

Brielle

45

35334

502

Capelle aan den IJssel

595

467189

503

Delft

780

612449

504

Dirksland

20

19050

505

Dordrecht

1445

1134601

511

Goedereede

15

19050

512

Gorinchem

205

160964

513

Gouda

450

353336

517

's-Gravendeel

15

19050

518

's-Gravenhage

6945

5453151

519

's-Gravenzande

50

39260

523

Hardinxveld- Giessendam

35

27482

526

Heerjansdam

5

19050

529

Noorder-Koggenland

30

23556

530

Hellevoetsluis

345

270891

531

Hendrik-Ido-Ambacht

55

43185

532

Stede Broec

65

51037

534

Hillegom

55

43185

537

Katwijk

140

109927

542

Krimpen aan den IJssel

110

86371

545

Leerdam

95

74593

546

Leiden

1055

828376

547

Leiderdorp

75

58889

548

Leidschendam

145

113853

552

De Lier

25

19630

553

Lisse

55

43185

555

Maasland

10

19050

556

Maassluis

220

172742

558

Wester-Koggenland

20

19050

559

Middelharnis

35

27482

562

Monster

30

23556

563

Moordrecht

25

19630

565

Naaldwijk

50

39260

567

Nieuwerkerk ad IJssel

55

43185

568

Bernisse

25

19630

569

Nieuwkoop

30

23556

571

Nieuw-Lekkerland

25

19630

575

Noordwijk

65

51037

576

Noordwijkerhout

35

27482

577

Nootdorp

10

19050

579

Oegstgeest

40

31408

580

Oostflakkee

30

23556

584

Oud-Beijerland

75

58889

585

Binnenmaas

45

35334

588

Korendijk

25

19630

589

Oudewater

0

19050

590

Papendrecht

130

102075

594

Pijnacker

30

23556

595

Reeuwijk

15

19050

597

Ridderkerk

200

157038

599

Rotterdam

12790

10042592

600

Rozenburg

105

82445

602

Rijnsburg

45

35334

603

Rijswijk

300

235557

604

Sassenheim

25

19630

606

Schiedam

810

636005

607

Schipluiden

10

19050

608

Schoonhoven

40

31408

610

Sliedrecht

130

102075

611

Cromstrijen

25

19630

612

Spijkenisse

805

632079

613

Albrandswaard

25

19630

614

Westvoorne

30

23556

617

Strijen

30

23556

619

Valkenburg

0

19050

620

Vianen

90

70667

622

Vlaardingen

575

451485

623

Vlist

10

19050

624

Voorburg

190

149186

625

Voorhout

15

19050

626

Voorschoten

80

62815

627

Waddinxveen

85

66741

628

Warmond

5

19050

629

Wassenaar

70

54963

630

Wateringen

35

27482

632

Woerden

100

78519

637

Zoetermeer

755

592819

638

Zoeterwoude

5

19050

642

Zwijndrecht

195

153112

643

Nederlek

35

27482

644

Ouderkerk

10

19050

645

Jacobswoude

15

19050

650

Axel

60

47111

653

Gaasterlƒn-Sleat

20

19050

654

Borsele

65

51037

664

Goes

215

168816

668

West Maas en Waal 40

31408

675

Hontenisse

10

19050

677

Hulst

60

47111

678

Kapelle

25

19630

683

Wymbritseradiel

35

27482

687

Middelburg

295

231631

689

Giessenlanden

25

19630

692

Oostburg

40

31408

693

Graafstroom

10

19050

694

Liesveld

20

19050

703

Reimerswaal

70

54963

704

Sas van Gent

30

23556

707

Zederik

20

19050

710

Wûnseradiel

50

39260

715

Terneuzen

275

215927

716

Tholen

65

51037

717

Veere

20

19050

718

Vlissingen

555

435781

733

Lingewaal

20

19050

736

De Ronde Venen

80

62815

737

Tytsjerksteradiel

110

86371

738

Aalburg

20

19050

743

Asten

30

23556

744

Baarle-Nassau

5

19050

748

Bergen op Zoom

500

392595

1724

749

Bergeijk

10

19050

753

Best

115

90297

755

Boekel

10

19050

756

Boxmeer

70

54963

757

Boxtel

120

94223

758

Breda

1330

1044304

1706

759

Cranendonk

65

51037

762

Deurne

100

78519

765

Pekela

105

82445

766

Dongen

75

58889

770

Eersel

40

31408

772

Eindhoven

1860

1460455

777

Etten-Leur

150

117779

779

Geertruidenberg

80

62815

781

Geldrop

155

121705

784

Gilze en Rijen

40

31408

785

Goirle

60

47111

786

Grave

40

31408

788

Haaren

25

19630

794

Helmond

655

514300

796

's-Hertogenbosch

1080

848006

797

Heusden

155

121705

798

Hilvarenbeek

10

19050

808

Lith

15

19050

809

Loon op Zand

65

51037

814

Mierlo

35

27482

815

Mill en Sint Hubert

20

19050

820

Nuenen c.a.

85

66741

823

Oirschot

30

23556

824

Oisterwijk

70

54963

826

Oosterhout

285

223779

828

Oss

400

314076

835

Ravenstein

20

19050

840

Rucphen

65

51037

844

Schijndel

60

47111

845

Sint-Michielsgestel

50

39260

846

Sint-Oedenrode

40

31408

847

Someren

35

27482

848

Son en Breugel

50

39260

851

Steenbergen

80

62815

852

Waterland

30

23556

855

Tilburg

1700

1334825

856

Uden

200

157038

858

Valkenswaard

170

133482

860

Veghel

115

90297

861

Veldhoven

155

121705

865

Vught

100

78519

866

Waalre

40

31408

867

Waalwijk

275

215927

870

Werkendam

60

47111

873

Woensdrecht

75

58889

874

Woudrichem

25

19630

1709

878

Moerdijk

115

90297

879

Zundert

25

19630

880

Wormerland

55

43185

881

Onderbanken

30

23556

882

Landgraaf

235

184520

885

Arcen en Velden

20

19050

888

Beek

70

54963

889

Beesel

55

43185

890

Belfeld

10

19050

893

Bergen

30

23556

897

Born

45

35334

898

Broekhuizen

0

19050

899

Brunssum

280

219853

902

Echt

65

51037

905

Eijsden

25

19630

906

Geleen

290

227705

907

Gennep

65

51037

912

Grubbenvorst

10

19050

1729

913

Gulpen-Wittem

25

19630

914

Haelen

45

35334

917

Heerlen

950

745931

918

Helden

50

39260

920

Heythuysen

25

19630

923

Horst

40

31408

925

Hunsel

10

19050

928

Kerkrade

525

412225

929

Kessel

5

19050

933

Maasbracht

55

43185

934

Maasbree

25

19630

935

Maastricht

1105

867636

936

Margraten

20

19050

938

Meerssen

50

39260

941

Meijel

10

19050

944

Mook en Middelaar

25

19630

946

Nederweert

25

19630

951

Nuth

25

19630

957

Roermond

515

404373

962

Schinnen

40

31408

964

Sevenum

5

19050

965

Simpelveld

25

19630

968

Sittard

445

349410

971

Stein

90

70667

974

Susteren

45

35334

975

Swalmen

45

35334

976

Tegelen

90

70667

977

Thorn

5

19050

981

Vaals

50

39260

983

Venlo

620

486818

984

Venray

165

129557

986

Voerendaal

45

35334

988

Weert

230

180594

993

Meerlo-Wanssum

10

19050

994

Valkenburg aan de Geul

45

35334

995

Lelystad

1000

785191

1651

Eemsmond

85

66741

1652

Gemert-Bakel

95

74593

1655

Halderberge

85

66741

1658

Heeze-Leende

30

23556

1659

Laarbeek

50

39260

1661

Reiderland

45

35334

1663

De Marne

60

47111

1719

1665

Drimmelen

30

23556

1666

Zevenhuizen-Moerkapelle

20

19050

1667

Reusel-De Mierden Nw

15

19050

1669

Roerdalen

20

19050

1670

Roggel en Neer

10

19050

1671

Maasdonk

15

19050

1672

Rijnwoude

30

23556

1673

Liemeer

5

19050

1674

Roosendaal

365

286595

1676

Schouwen-Duiveland Nw

105

82445

1679

Ambt Montfort

25

19630

1680

AA & Hunze

55

43185

1681

Borger-Odoorn

65

51037

1684

Cuijk

115

90297

1685

Landerd

30

23556

1690

De Wolden

55

43185

1695

Noord-Beveland

10

19050

1697

Middenveld

85

66741

1698

Sluis-Aardenburg

15

19050

1699

Noordenveld

90

70667

1701

Westerveld

45

35334

1702

Sint Anthonis

20

19050

1721

Bernheze

65

51037

1723

Alphen-Chaam

5

19050

1728

Bladel

35

27482

1937

Heel

10

19050

1987

Menterwolde

70

54963

538

113015

90000000

 
Terug naar begin van de pagina