Wijziging Regeling exportfinancieringsarrangement Indonesië

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 09-07-1999 t/m 10-06-2005

Wijziging Regeling exportfinancieringsarrangement Indonesië

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 3, tweede lid, 9, 16, tweede en derde lid, en 19 van het Besluit subsidies exportfinancieringsarrangementen en artikel 8 van de Regeling exportfinancieringsarrangement Indonesië;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 11-06-2005]

[Red: Wijzigt de Regeling exportfinancieringsarrangement Indonesië.]

Artikel II

[Vervallen per 11-06-2005]

[Red: Wijzigt de Regeling exportfinancieringsarrangement Indonesië.]

Artikel III

[Vervallen per 11-06-2005]

  • 1 Het subsidieplafond voor het in 1999 verlenen van subsidies op grond van de Regeling exportfinancieringsarrangement Indonesië bedraagt:

    • a. voor subsidies als bedoeld in artikel 5, derde lid, f 0,00;

    • b. voor andere subsidies dan omschreven onder a, f 125.000.000,00.

Artikel IV

[Vervallen per 11-06-2005]

Artikel 5, eerste lid, onder b, 2°, en vijfde lid, zijn niet van toepassing op aanvragen om subsidie die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van deze regeling en op subsidies die zijn verleend voor de inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel V

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 december 1998

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

G. Ybema

Terug naar begin van de pagina